Lesmateriaal en handvatten versterking mentale gezondheid leerlingen

22 januari 2022

Door corona staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. Veel scholen willen hier graag aandacht aan besteden. Maar hoe? Er zijn inmiddels veel actueel handvatten en lesmaterialen beschikbaar, speciaal voor vo-scholen.

Je Brein de Baas

Het lespakket ‘Je Brein de Baas?!’ is specifiek gemaakt voor scholen, om de mentale gezondheid van leerlingen in het vo te versterken. De basisles ‘Stress onder Controle’ helpt jongeren meer grip te krijgen op hun leven. Vanaf 11 februari 2022 wordt het lespakket uitgebreid met een les ‘makkelijker leren’ en een les ‘gelukkig in de groep’. Alle lesmaterialen van 'Je Brein de Baas?!' zijn te vinden op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). 

Praktijkkaart Welbevinden

De praktijkkaart Welbevinden helpt scholen om op basis van een globale analyse voor de korte termijn interventies te kiezen. Deze zijn toegevoegd aan de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs.

Praktijkkaart 'Duurzaam investeren in welbevinden'

De praktijkkaart 'Duurzaam investeren in welbevinden' biedt handvatten om (opnieuw) overzicht te krijgen over wat de school al doet op het gebied van welbevinden, en over wat anders of beter kan, op een duurzame manier. Het belangrijkste uitgangspunt is dat investeren in welbevinden vanuit een integrale en duurzame aanpak beter werkt dan de inzet van losse interventies. Binnen de school, maar ook in samenwerking met ouders/verzorgers, gemeenten en kernpartners om de school heen. Dit wordt ook wel een ‘schoolbrede aanpak’ genoemd.

Praktijkkaart 'Welbevinden kwetsbare leerlingen'

Voor kinderen die opgroeien in een omgeving met risicofactoren is het extra belangrijk dat er aandacht is voor hun welbevinden. Het gaat om omstandigheden zoals armoede, chronische stress, ingrijpende gebeurtenissen, (tijdelijk) gebroken gezinnen, discriminatie en laaggeletterdheid. Voor scholen die willen werken aan gelijke kansen, en willen weten wat zij op korte én langere termijn kunnen doen voor specifiek deze groep leerlingen, is de praktijkkaart ‘Welbevinden en gelijke kansen’.

De praktijkkaarten zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW en opgesteld door de Coalitie Welbevinden, bestaande uit de samenwerkende kennisinstituten Pharos, het Nederlands Jeugdinstituut, het NIP (corona expertgroep schoolpsychologen), het NCJ, Gezonde School en het Trimbos-instituut.