‘Maak intensieve samenwerking onderwijs en zorg mogelijk’

25 januari 2024

Intensievere samenwerking tussen onderwijs en zorg moet mogelijk worden, zodat kinderen en jongeren waar nodig integrale ondersteuning en zorg binnen de eigen schoolomgeving kunnen krijgen. Dat is de kern van een manifest dat de VO-raad samen met andere onderwijs- en (jeugd)zorgpartijen aan informateur Plasterk en leden van de Vaste Kamercommissies van OCW en VWS heeft gestuurd.

De partijen stellen dat jeugdbeleid een integraal onderdeel is van het onderwijs en pleiten er in dit kader voor dat er binnen elke school een vast multidisciplinair team van onderwijs- en(jeugdgezondheids)zorgprofessionals komt. Dit maakt het mogelijk om samen te werken aan onder meer het welbevinden van leerlingen en bij problemen vroegtijdig passende, integrale ondersteuning te organiseren binnen de vertrouwde schoolomgeving. De ondertekenaars van het manifest wijzen er hierbij ook op dat er momenteel nog veel versnippering is in de manier waarop het onderwijs en zorgpartijen met elkaar samenwerken, hier zou meer uniformiteit in moeten komen.

In het manifest roepen de partijen de politiek op om in het toekomstige regeer- en coalitieakkoord de noodzakelijke randvoorwaarden te realiseren om het bovenstaande mogelijk te maken.

  • Er moet een robuuste, duurzame regio-indeling komen waar onderwijs en jeugdzorg bij kunnen aansluiten en waarbinnen ze (meer uniforme) afspraken kunnen maken over samenwerking.
  • Er moet werk gemaakt worden van collectieve financiering van het zorgbudget voor kinderen in onderwijs en zorg. Het samenvoegen van de budgetten voor onderwijs en (preventieve) zorg leidt naar verwachting tot meer rust en continuïteit op scholen, minder administratieve hindernissen en een algehele betere verbinding van onderwijs- en zorgondersteuning voor het kind.
  • Harmonisering van toezichts- en inspectiekaders en wet- en regelgeving is nodig. Dit bevordert de domeinoverstijgende en interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en (preventieve)zorg.


Dit manifest is ondertekend door de VO-raad, PO-Raad, Sectorraad GO, Jeugdzorg Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),  Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC), Sociaal Werk Nederland en de Nederlandse GGZ.