VO-raad, MBO Raad en NRTO pleiten voor platform voor rekenen

12 november 2018

Rekenen gaat vanaf het schooljaar 2019-2020 meetellen voor de diplomering in het vo en mbo als onderdeel van respectievelijk het school- en instellingsexamen. Dit schrijven de ministers Slob en Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. De VO-raad, MBO Raad en NRTO pleiten voor het inrichten van een platform voor rekenen.

Met dit besluit verdwijnen de centrale rekentoets en het centrale rekenexamen vanaf volgend schooljaar definitief in de prullenbak. Scholen in het vo en mbo krijgen de ruimte om rekenen met behulp van eigen schoolexamens respectievelijk instellingsexamen af te sluiten. Dit gaat dan gelden voor de vo-leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 starten met hun pta en voor studenten in het mbo die vanaf het schooljaar 2019-2020 starten met een opleiding. Vo-leerlingen en mbo-studenten moeten minimaal een 4 halen voor rekenen als onderdeel voor diplomering. 

Lees de gehele Kamerbrief over de toekomst van rekenen in vo en mbo.

Platform met rekenopgaven en examens

In een gezamenlijke reactie geven de VO-raad, MBO Raad en NRTO (de brancheorganisatie van privaat gefinancierde opleiders) aan blij te zijn dat er helderheid is over het rekenexamen. Wel roept dit besluit nog een aantal aandachtspunten op:

  • Het besluit biedt geen oplossing voor het grote vraagstuk dat al jaren speelt bij (taal en) rekenen: het borgen van een goede doorlopende leerlijn van vo naar mbo, hbo en wo.
  • Zijn de examens vergelijkbaar en is hiermee gegarandeerd dat leerlingen/studenten de gevraagde rekenvaardigheid beheersen?
  • Een zorgvuldige invoering vraagt een investering van tijd en geld. Kunnen scholen in voldoende mate over beide beschikken?


Vanuit deze zorgen pleiten de brancheorganisaties voor een platform van en voor scholen met rekenopgaven en examens waarvan de kwaliteit geborgd wordt. Zij zien dit als een effectieve manier om de periode voorafgaand aan de invoering van een herzien curriculum vorm te geven. Van het ministerie verwachten zij dat het zo spoedig mogelijk zorgt voor de benodigde randvoorwaarden (tijd en budget) om dit platform te ontwikkelen.

De brancheorganisaties gaan het gebruik van dit platform maximaal stimuleren en bepleiten dat de overheid en Inspectie dit ook doen. Ze vinden het niet aanvaardbaar als mbo-scholen, vanuit hun verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de onderhoudsplicht voor taal en rekenen, zich gedwongen zouden voelen bij instromende vo-ers toelatingstoetsen rekenen af te moeten nemen.