Meer focus op basisvaardigheden in nieuwe onderzoekskaders inspectie

13 juli 2023

Met ingang van 1 augustus 2023 worden de nieuwe onderzoekskaders van kracht. Deze bieden de inspectie de mogelijkheid om in het toezicht scherper te focussen op de basisvaardigheden.

De grootste wijziging is de toevoeging van een nieuwe standaard ‘Basisvaardigheden’ (OP0). In deze standaard kijkt de inspectie naar het doelgericht plannen en realiseren van het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap.  Onderwijspersoneel moet zich daarbij goed kunnen verantwoorden over de doelen waaraan ze werken. De nieuwe standaard krijgt met ingang van 1 augustus 2024 het gewicht van een kernstandaard. Dat betekent dat aan deze standaard voldaan moet zijn voor een voldoende oordeel.

Andere wijzigingen zijn enkele concretiseringen van de standaarden ‘Zicht op ontwikkeling en begeleiding’ (OP2) en ‘Pedagogisch-didactisch handelen’ (OP3). Verder zijn de nieuwe kaders aangepast aan de politieke wens om de waardering goed en het predicaat excellent op schoolniveau af te schaffen. De waardering Goed voor scholen wordt met ingang van het nieuwe schooljaar niet langer op aanvraag onderzocht door de inspectie.

Minister Dijkgraaf heeft de door de inspectie voorgedragen onderzoekskaders vastgesteld en begin juli naar de Staten Generaal gestuurd.

In 2021 zijn de onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs op basis van een uitvoerige evaluatie herzien en vastgesteld voor een periode van 4 jaar. De gebruikelijke jaarlijkse tussentijdse bijstellingen zijn veelal het gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Dit jaar zijn de wijzigingen ook beleidsinhoudelijk van aard. De VO-raad hecht belang aan een consistent onderzoekskader zodat besturen en scholen helderheid hebben over wat er van hen verwacht wordt.

Kanttekeningen

De VO-raad heeft in het overleg over de beoogde wijzigingen een aantal kanttekeningen geplaatst bij deze tussentijdse bijstelling van het Onderzoekskader VO 2021 bij de inspectie.

De VO-raad vindt de toevoeging van een aparte standaard gericht op het onderwijsaanbod van basisvaardigheden (OP0) naast de bestaande standaard ‘Aanbod’ (OP1, dat toeziet op het onderwijsaanbod als geheel) niet wenselijk. In het voortgezet onderwijs dragen alle vakken en leergebieden bij aan versterking van de basisvaardigheden. Het apart zetten van basisvaardigheden in een losse toezichtstandaard stuurt sterk op een afzonderlijk aanbod voor basisvaardigheden. De overlap tussen de standaarden OP0 en OP1 leidt in onze optiek ook tot onduidelijkheid in de handhaving. Ook heeft de VO-raad haar bezwaren over de snelle invoering van de tussentijdse veranderingen en het gewicht van de nieuwe standaard in het eindoordeel van de school/afdeling onder aandacht van de inspectie gebracht. Daarbij vinden we het belangrijk dat scholen zich goed kunnen voorbereiden op een nieuwe standaard.

De VO-raad is niet de enige die kanttekeningen heeft geplaatst bij de aanpassingen in het kader;  ook andere organisaties uit het onderwijsveld hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt.

Hoe beoordeelt de inspectie de standaard basisvaardigheden?

Vanaf 1 augustus 2023 neemt de inspectie de standaard Basisvaardigheden in alle onderzoeken mee. Voor de beoordeling van de standaard geldt in schooljaar 2023-2024 een overgangsperiode:

  • Tot 1 januari 2024 geeft de inspectie alleen herstelopdrachten gekoppeld aan een hersteltermijn. De afdeling/school krijgt geen oordeel op standaardniveau en neemt dit niet op in het rapport.  
  • Vanaf 1 januari 2024 tot 1 augustus spreekt de inspectie een oordeel uit op het niveau van de standaard en telt de standaard mee in het oordeel op afdelings/schoolniveau.
  • Vanaf 1 augustus 2024 wordt de standaard basisvaardigheden een kernstandaard. Als deze standaard onvoldoende is krijgt de afdeling/school het oordeel onvoldoende.
     

Daarnaast kunnen inspecteurs de standaard OP0 alsnog toevoegen aan het onderzoek bij afdelingen/scholen die een herstelonderzoek krijgen.