Meer sturen op kwaliteit leraren

27 januari 2013

De aanpak van het lerarentekort was de afgelopen jaren te veel gericht op de kwantiteit. Het kabinet moet meer sturen op de kwaliteit van leraren. Dat is de kern van het rapport ‘Kiezen voor kwalitatief sterke leraren’ van de Onderwijsraad.

Door sterker in te zetten op de kwaliteit van leraren wordt het beroep weer aantrekkelijker voor hoogopgeleiden en nemen de lerarentekorten op lange termijn af, stelt de Onderwijsraad. 

Het rapport biedt volgens de VO-raad belangrijke aanknopingspunten en kansen om de kwaliteit van de beroepsgroep te verhogen. De VO-raad deelt het pleidooi van de Onderwijsraad om op een samenhangende manier zowel het kwalitatieve als kwantitatieve lerarentekort aan te pakken. Veel van de aanbevelingen in het rapport sluiten aan bij ontwikkelingen die de VO-raad samen met scholen de afgelopen tijd al inzet.
 

Aanbevelingen Onderwijsraad

De Onderwijsraad doet 4 aanbevelingen om het lerarentekort structureel aan te pakken en de kwaliteit van de beroepsgroep van leraren te verhogen:
  • Maak meer gebruik van mogelijkheden om (aankomende) leraren te werven en te selecteren voor de lerarenopleiding. Bijvoorbeeld door actief naar goede kandidaten te zoeken en door selectie aan de poort. Ook moeten er speciale trajecten komen voor excellente studenten. 
  • Verhoog de beroepsstandaard voor zittende leraren door hoge eisen te stellen aan (bij- en na)scholing, gekoppeld aan een lerarenregister. Daarnaast moet het behalen van een masterdiploma de standaard worden voor alle nieuwe leraren en moet geïnvesteerd worden in begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. 
  • Stimuleer professioneel onderwijskundig schoolleiderschap, bijvoorbeeld door ook voor schoolleiders een register in te stellen. De verplichte bij- en nascholing die daarin opgenomen wordt, moet zich vooral richten op onderwijskundig leiderschap en personeelsbeleid.
  • Schoolbesturen moeten in de regio samen schooloverstijgend personeelsbeleid ontwikkelen, om vraag en aanbod van leraren op elkaar af te stemmen. Ze kunnen zo ook expertise uitwisselen op het gebied van HR-beleid en de professionalisering van docenten. 


Stimulans

Het advies stimuleert de VO-raad om reeds bestaande initiatieven in de sector verder te versterken, bijvoorbeeld als het gaat om de samenwerking tussen de lerarenopleiding en scholen. De VO-raad wil samen met de lerarenopleidingen en het ministerie een toekomstbestendige visie op het opleiden van leraren ontwikkelen. Hierbij zijn onder meer bij- en nascholing, ‘een leven lang leren’ en de begeleiding van beginnende leraren binnen scholen onderwerp van gesprek.
 
Ook steunt de VO-raad het voorstel om het zoeken naar goede kandidaten voor lerarenopleidingen te intensiveren. Trajecten voor excellente studenten die docent willen worden, moeten worden uitgebreid. De VO-raad is daarom momenteel met het ministerie in gesprek om Eerst de Klas, het succesvolle traject voor excellente masterstudenten (waarover de VO-raad de regie voert) de komende jaren aanzienlijk op te schalen.
 

Ten slotte zijn de adviezen van de Onderwijsraad een extra stimulans voor de VO-raad om werk te blijven maken van de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders. De VO-raad ontwikkelt – onder meer via de VO-academie - diverse professionaliseringsactiviteiten op het gebied van onderwijskundig leiderschap en strategisch HR-beleid. Daarmee worden bestuurders en schoolleiders nog beter in positie gebracht om kwalitatief goede leraren te motiveren, goed te begeleiden en te behouden voor het onderwijs. Sluitstuk van deze professionalisering kan op termijn een schoolleidersregister zijn.

 

Download het rapport 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad. Het rapport werd op 24 januari 2013 gepubliceerd.