Meldplicht voor scholen na hack

01 december 2021

Er komt een meldplicht voor scholen en besturen in het primair en voortgezet onderwijs die gehackt zijn of die getroffen zijn door een ransomwareaanval. Minister Slob maakte dat 1 december 2021 bekend in het commissiedebat onderwijs en digitalisering.

De meldplicht moet ertoe leiden dat er meer inzicht en overzicht ontstaat over de problemen in het funderend onderwijs. De meldplicht moet er ook toe leiden dat er beter geleerd wordt van hacks en andere cyberaanvallen. De VO-raad staat achter de komst van een meldplicht, maar heeft vraagtekens bij de uitvoering hiervan. Onduidelijk is bij wie scholen een hack moeten melden. Hierover zal de VO-raad in gesprek gaan met de minister.

Veiligheid en privacy

Meerdere thema’s passeerden de revue tijdens het commissiedebat onderwijs en digitalisering, dat voornamelijk in het teken stond van privacy en cyberveiligheid in alle sectoren van het onderwijs. Het niveau van digitale beveiliging in het onderwijs moet omhoog, concludeert de Kamer. Kamerlid El Yassini (VVD) deed de suggestie om volwassenheidsniveaus in kaart te brengen en de minimaal wenselijke niveaus omhoog te brengen, terwijl Kamerlid Kwint (SP) een verplichte paragraaf over cyberveiligheid in de jaarverslagging van onderwijsinstellingen voorstelde. Paternotte (D66) en Kwint (SP) pleiten verder voor een verplichte aansluiting van grote techpartijen bij het Privacyconvenant onderwijs.

Verplicht lidmaatschap SIVON

Minister Slob zal op een later moment een plan met maatregelen op het gebied van veilig digitaal onderwijs bespreken met de Kamer, zodra dit volledig is uitgewerkt. De minister deed de suggestie om de daarvoor benodigde financiële middelen te koppelen aan een verplicht lidmaatschap bij SIVON. Voorts roept hij besturen in po en vo op om zich aan te melden bij SIVON en werk te maken van cyberveiligheid.

Ten aanzien van ‘Big Tech’ gaf de minister aan dat Google Workspace nu voldoet aan de AVG. Er is  nog enige onzekerheid over het gebruik van ChromeOS en Chromebooks. Deze worden op dit moment onderworpen aan een Digital Privacy Impact Assessment (DPIA), die naar verwachting deze maand wordt afgerond. In de tussentijd heeft SIVON scholen handreikingen gegeven over hoe ze hier veilig mee om kunnen gaan.

Heldere veiligheidsnormen voor scholen

De VO-raad onderkent het probleem van cyberveiligheid in het voortgezet onderwijs. In de vereniging en met stakeholders voeren wij daarom het gesprek over passende maatregelen, ook met het ministerie van OCW. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat voor besturen helder is aan welke veiligheidsnormen zij moeten voldoen en dat er voldoende middelen en ondersteuning zijn om naar dat niveau toe te groeien. Een meldplicht is één van de maatregelen die nodig is om het onderwijs digitaal veiliger te maken. De VO-raad constateert echter wel dat er momenteel geen partij is die logischerwijs deze meldingen moet ontvangen. Daarom gaan wij met de minister in gesprek over een mogelijk instituut, dat veiligheidsnormen vaststelt, dat toeziet op de naleving daarvan en waar onderwijsinstellingen hacks en ransomwareaanvallen moeten melden.

Digitalisering en schoolkosten

Slob zegde de Kamer toe om met het CvTE en de VO-raad in gesprek te gaan over eisen aan grafische rekenmachines. Enige tijd geleden ontstond hierover ophef, nadat boze ouders meldden dat dure grafische rekenmachines na enige jaren niet meer gebruikt mogen worden. Daardoor zijn zij genoodzaakt om voor jongere kinderen nieuwe toestellen aan te schaffen. SP, PvdA, GroenLinks en CDA stelden daarover vragen aan de minister. De VO-raad staat open voor een gesprek met de minister, maar benadrukt dat de eisen aan grafische rekenmachines worden opgesteld door het CvTE.

Kamerlid De Hoop (PvdA) pleit voor het opnemen van de kosten van devices in de Wet Gratis Schoolboeken (WGS). De minister heeft, overeenkomstig zijn eerdere Kamerbrief, laten weten dat financiële dekking voor devices in het funderend onderwijs jaarlijks 200 miljoen euro kost. Besluitvorming wordt daarom voorbereid voor een volgend bewindspersoon. De VO-raad pleit al jaren voor een uitbreiding van de Wet Gratis Schoolboeken met devices, opdat deze door de school betaald kunnen worden en de kosten niet worden afgewenteld op ouders.

Digitaal afstandsonderwijs

Tot slot heeft de minister toegezegd te gaan onderzoeken of een afwegingskader voor digitaal afstandsonderwijs als vervanger van fysiek onderwijs wenselijk is in het funderend onderwijs. Het onderzoek betreft een vertaling van het afwegingskader dat op dit moment wordt ontwikkeld voor het mbo en hoger onderwijs