‘Mét andere ogen’ de regio’s in: start programma verbeteren aansluiting onderwijs-zorg-jeugd

18 juni 2019

Alle kinderen verdienen optimale ontwikkelkansen, ongeacht hun zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. Het moet gaan om de vraag: wat heeft dit kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen? Vanuit deze overtuiging start de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd - bestaande uit 20 landelijke partijen, waaronder de VO-raad - een gezamenlijk programma. Een aanpak voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg in de regio.

Inspirerende regionale samenwerking én landelijke activiteiten staan centraal in deze aanpak, waarbij de adviezen uit het onlangs verschenen rapport ‘Mét andere ogen’ van René Peeters in de praktijk worden gebracht. Door ervaringen vanuit regio’s te delen en samen te leren en te verbeteren, wil de coalitie samenwerken aan een cultuuromslag en de ontwikkelingskansen voor alle kinderen in Nederland verbeteren.

Speerpunten

De aanpak kent twee speerpunten. De eerste is het versterken van de interprofessionele samenwerking op en rondom scholen. Dit houdt in: komen tot bredere teams van onderwijs- en zorgprofessionals die samen tijdig de goede inschatting maken van wat een kind nodig heeft en die waar nodig laagdrempelige ondersteuning bieden met de juiste expertise, dichtbij het kind. Dit ontlast de leraar en werkt preventief want kan langdurige uitval van kinderen voorkomen.

Het andere speerpunt is het maken van brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente. Dit betekent: met de betrokken partijen komen tot een gezamenlijk gedragen visie over de jeugd, vertaald naar heldere afspraken en concrete resultaten om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Landelijke activiteiten en inspiratieregio's

De coalitie gaat landelijke activiteiten uitvoeren om regio’s hierbij te helpen (zoals het opzetten van ontwikkelgroepen interprofessionele teams, versterking van het OOGO en monitoring). Daarnaast start dit jaar de werving en ondersteuning van 10 inspiratieregio’s die aan de slag zijn of willen met de adviezen. Zij worden gevoed door kennis en ervaringen van experts en partners en leren van elkaar. De coalitie ondersteunt door het verdiepen en het helpen oplossen van vraagstukken en door het landelijk verspreiden van resultaten, ervaringen en inspiratie vanuit de regio’s. Zo wordt geleidelijk uitgebreid van 10 naar uiteindelijk alle regio’s.

Regio’s en gemeenten die zich met hun partners de komende jaren (willen) inzetten voor het versnellen en bestendigen van de aansluiting onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Een officiële uitnodiging aan de regio’s volgt eind juni.

Programmaleiding

René Peeters (bestuurlijk aanjager) en Marijke Andeweg (programmamanager) vormen samen de programmaleiding. Het programma wordt in nauwe afstemming uitgevoerd met verwante programma’s en initiatieven, zoals het ondersteuningsteam 'Zorg voor de Jeugd' en het Steunpunt Passend Onderwijs. De activiteiten van de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd worden mogelijk gemaakt door de ministeries van OCW en VWS. Zie ook de website Onderwijsjeugd.nl

Contactpersonen:


*De coalitie bestaat uit: VNG, PO-Raad, LECSO, Netwerk LPO, VO-raad, SWV VO / NODS, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, Ouders en Onderwijs, Iederin, Sociaal Werk Nederland, Branche Kinderopvang (BMK en BK), Sectorraad Pro, GGD GHOR, MBO Raad, ActiZ en het ondersteuningsteam 'Zorg voor de Jeugd'. De ministeries van OCW en VWS zijn nauw betrokken, net als kennispartners NJi en NCJ. De AOb, CNV onderwijs, FNV en AVS zijn agendalid.