Met diploma op maat stimuleert Dekker talentontwikkeling

17 februari 2016

De VO-raad is verheugd over de door staatssecretaris Dekker aangekondigde plannen om meer flexibiliteit in het onderwijssysteem aan te brengen en verregaande vormen van maatwerk mogelijk te maken. Op het diploma komt te staan dat een leerling een of meerdere vakken op een hoger niveau heeft gevolgd. Ook komt er een experiment om leerlingen die begaafd zijn in bepaalde vakken, toe te laten tot een hogere vervolgonderwijssoort.

De VO-raad herkent veel van zijn ideeën voor maatwerk en niveaudifferentiatie in de voorstellen van Dekker. Met zijn plan voor een maatwerkdiploma heeft de VO-raad er de afgelopen tijd voor gepleit dat extra inspanningen van leerlingen in het voortgezet onderwijs zichtbaar zijn op het diploma, en beloond worden in het vervolgonderwijs. Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Dat de staatssecretaris dit nu beide mogelijk maakt is ontzettend belangrijk. Scholen krijgen een stimulans om samen met het vervolgonderwijs meer maatwerk te bieden voor leerlingen en ik roep hen dan ook op om de geboden ruimte optimaal te benutten.”

Recht op maatwerk

In de brief aan de Kamer kondigt Dekker aan minder binnen de ‘schotten’ van het onderwijsstelsel te willen denken en leerlingen expliciet het recht te geven om vakken op een hoger niveau te kunnen doen. Met de aangekondigde maatregelen worden belangrijke drempels voor leerlingen weggenomen. Zo regelt de staatssecretaris dat een leerling die zakt voor een vak dat hij op een hoger niveau heeft gevolgd, dat op het lagere niveau mag herkansen.

Een drempel voor scholen wordt bovendien weggenomen door het leerresultatenmodel van de Onderwijsinspectie aan te passen. Het is dan niet nadelig voor de school als leerlingen een vak op een hoger niveau afsluiten waardoor de kans bestaat dat zij dat vak met een lager cijfer afsluiten dan als ze het hadden gevolgd op het oorspronkelijke niveau.

Plusdocument

Dekker neemt ook het idee van de VO-raad over om op een plusdocument dat bij het diploma wordt gevoegd, ook niet cognitieve talenten van leerlingen te vermelden. Met dit document krijgt het vervolgonderwijs beter inzicht in waar de brede talenten en interesses van leerlingen liggen. In de visie van de VO-raad is dit een volwaardig onderdeel van het diploma.

Vervolg

Aanvullend op de plannen van staatssecretaris Dekker pleit de VO-raad ervoor om naast meer flexibiliteit in het onderwijs, ook meer flexibiliteit te creëren bij de examens. De centrale examinering is een star fenomeen in het vo. De VO-raad is voorstander van het mogelijk maken van meerdere examenmomenten, zodat leerlingen op de momenten dat zij er aan toe zijn examen voor een vak kunnen doen.

De bewindslieden kondigen aan verder in gesprek te willen over de reikwijdte van het experiment dat leerlingen met relevante vakken op een hoger niveau toegang kan bieden tot specifieke hogere opleidingen. Wat de VO-raad betreft komen alle leerlingen met relevante vakken op een hoger niveau in aanmerking voor de mogelijkheid zich te kwalificeren voor een opleiding op een hoger niveau.

In de media

Lees ook de reactie van de VO-raad op de Volkskrant-website, in het AD, op nu.nl, op rtlnieuws.nl en op metronieuws.nl.