Minister deelt plannen voor nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro

24 november 2022

Op 18 november heeft minister Wiersma een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij uiteenzet hoe hij in de toekomst vorm wil geven aan de bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro).

Aan deze brief zijn jaren van onderzoek en overleggen voorafgegaan. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de volgende plannen: 77% van de lwoo-middelen wordt verdeeld over de samenwerkingsverbanden op basis van een nieuwe indicator, 23% (voor sociaal-emotionele problematiek) wordt verdeeld over de swv’en op basis van het aantal leerlingen in vmbo leerjaar 3 en 4. Voor pro wordt toegewerkt naar rechtstreekse bekostiging, zonder tussenkomst van het samenwerkingsverband. Het swv geeft nog wel de toelaatbaarheidsverklaring af. 

De VO-raad heeft, in nauwe samenspraak met Stichting Platforms vmbo, de Sectorraad PrO, Sectorraad SWV VO en Connect Groen, in de aanloop naar deze beleidsreactie aangedrongen op een zorgvuldige overgangsperiode én op specifieke aandacht voor regio’s waar sprake is van een stapeling van effecten, bijvoorbeeld door krimp. Op verzoek van deze onderwijspartijen is een zorgvuldige overgangsperiode van vijf jaar toegezegd, waarbij rekening wordt gehouden met stapeling van effecten door bijvoorbeeld een ‘krimpcheck’ of ‘krimptoets’ in te bouwen.

Na de behandeling van de beleidsreactie gaat het ministerie met de onderwijspartijen in gesprek over de uitwerking van de overgangsperiode van vijf jaar. De VO-raad trekt daarbij weer gezamenlijk op met de genoemde partners.  

Wetsvoorstel

Voor de nieuwe bekostigingssystematieken is een wetswijziging nodig. De minister wil het wetsvoorstel hiertoe in 2024 indienen bij de Tweede Kamer. Beoogde inwerktreding van de wetswijziging is januari 2026, of zoveel eerder als mogelijk.