Minister zet ‘meer waardering voor praktijkgericht onderwijs’ op de agenda

14 september 2023

Het is belangrijk dat leerlingen met vooral praktische talenten net zo gewaardeerd worden als leerlingen met vooral cognitieve talenten, vindt demissionair onderwijsminister Paul. Niet alleen voor de arbeidsmarkt en samenleving, maar ook voor hen persoonlijk. ‘Dat kan betekenen dat we andere keuzes in het funderend onderwijs moeten maken: in het onderwijsaanbod, het aantal leerroutes of de bepalende toetsmomenten’, aldus de minister. In de recent verschenen Kamerbrief ‘Meer waardering voor praktijk in het funderend onderwijs’, die een agenderend karakter heeft, licht ze haar pleidooi toe.

Demissionair minister Paul benadrukt dat er de afgelopen periode al veel maatregelen zijn genomen om het praktisch onderwijs te versterken. Ze noemt daarbij de invoering van de doorstroomtoets, het versterken van de basisvaardigheden, de herziening van het lesprogramma, de inzet op meer heterogene brugklassen, het vergemakkelijken van de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, de praktijkgerichte programma’s in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo en de havo en het verlengen van Sterk Techniekonderwijs.

In de brief agendeert de minister een aantal uitgangspunten voor een bredere te voeren onderwijsdiscussie. Zo noemt zij een betere balans in het curriculum met een goede mix van theoretische en praktische elementen. Daarnaast moet er op worden ingezet dat leerroutes en curricula de doorstroom en mobiliteit bevorderen. De onderbouw moet alle leerlingen een brede oriëntatie bieden voor de ontwikkeling van hun talenten die recht doet aan de capaciteiten. De onderbouw van het vo verdient daarom een nieuwe positionering, aldus Paul. Andere uitgangspunten zijn dat de leerling goed in beeld moet zijn op overgangsmomenten, het werkveld als verrijking voor kwaliteit, oriëntatie en actualiteit, én voldoende en goed gekwalificeerde leraren.

Verder kondigt de minister aan in de komende maanden te onderzoeken in hoeverre een vijfjarig vmbo een oplossing biedt voor de uitdagingen waar het vmbo voor staat. De VO-raad heeft hiervoor ook gepleit in zijn visiebrief voor de komende kabinetsperiode

In het najaar organiseert OCW regiobijeenkomsten om onderwijsprofessionals de kans te geven mee te praten over de toekomst van het funderend onderwijs. De VO-raad zal hierover ook via de eigen kanalen informatie delen. Het is belangrijk dat vanuit het onderwijs een breed perspectief wordt ingebracht en om gezamenlijk het fundamentele debat te voeren over de vraag hoe ons onderwijsstelsel eruit moet zien en hoe dit bijdraagt aan wat onze maatschappij nodig heeft.