Mogelijk aanpassing examinering praktijkvakken nodig

17 september 2020

Er leven veel zorgen in het veld over de haalbaarheid om alle leerlingen in het beroepsgerichte vmbo dit jaar goed voor te bereiden op het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE). Het vormgeven van praktijklessen op afstand bracht en brengt veel uitdagingen met zich mee en het beroepsgerichte vak beslaat - met gemiddeld 12 uur les hierin per week bij vmbo-bb - een groot deel van de onderwijstijd voor deze leerlingen. De signalen zijn dat het zeer de vraag is of het mogelijk is om de opgelopen achterstanden bij de praktijkvakken helemaal in te lopen.

De VO-raad pleit niet voor het schrappen van de centrale praktijkexamens maar wil wel dat er nagedacht wordt over een aangepaste afsluiting dit jaar. Het CSPE is enorm tijdrovend. Het is wat ons betreft belangrijk dat scholen en leerlingen de tijd die er is kunnen gebruiken om zoveel mogelijk vaardigheden te leren. Het zou daarom goed zijn om bijvoorbeeld te kijken naar mogelijkheden om onderdelen op schoolniveau af te sluiten.

Op dit moment houden de VO-raad en Stichting Platforms Vmbo een monitor om de omvang van de achterstanden bij vmbo-leerlingen bb, kb en gl in de beroepsgerichte vakken in kaart te brengen. Vmbo-schoolleiders en vmbo-praktijkdocenten zullen de komende weken bevraagd worden over de actuele situatie, zowel wat betreft de voorbereidingsmogelijkheden van leerlingen op het CSPE als de organisatorische en logistieke aspecten van de afname van de centrale examens. Het is de bedoeling dat de eerste uitkomsten van de monitor op korte termijn beschikbaar komen.

Alternatieve scenario’s

De VO-raad vindt het wenselijk dat het CvTE  vooruitlopend hierop al alternatieve scenario’s ontwikkelt voor de landelijke afsluiting van de beroepsgerichte profielvakken in het schooljaar 2020/2021. Te denken valt aan een CSPE dat gaat over een beperkter deel van het examenprogramma van het profielvak en/of een scenario waarbij examinatoren meer ruimte krijgen om waar nodig af te wijken van de (inhoudelijke) examenvoorschriften. De situatie in schooljaar 2020/2021 blijft erg onzeker en moeilijk te voorspellen. Op basis van de uitkomsten van de monitor kunnen meer gefundeerde beleidskeuzes gemaakt worden. Met de ontwikkeling van beperkte varianten zijn we tevens beter toegerust voor eventuele coronamaatregelen (op lokaal, regionaal of landelijk niveau) die ons mogelijk nog te wachten staan.

Daarnaast zijn de VO-raad en SPV al in overleg met de MBO Raad over de eventuele consequenties voor de doorstroom naar het mbo. Wat is de impact op de overstap naar het eerste jaar van het mbo als bepaalde onderdelen van de beroepsgerichte vakken/ keuzevakken niet gegeven kunnen worden? Hiertoe wordt een vmbo-mbo werkgroep ingericht met praktijkdeskundigen.

De VO-raad reageerde in het Algemeen Dagblad op een artikel over de achterstanden in het beroepsgerichte vmbo. Voorzitter Paul Rosenmöller reageerde ook op BNR Nieuwsradio.