Monitor 'pas toe-bepalingen' Code goed bestuur start in september

08 september 2020

Ook dit jaar monitort het bureau van de VO-raad in de maanden september en oktober de toepassing van de 'pas toe-bepalingen' (de lidmaatschapseisen) uit de Code Goed Onderwijsbestuur VO.

De pas toe-bepalingen bevatten verschillende publicatieverplichtingen en vormen daarmee de basis voor goed en transparant bestuur, passend bij de maatschappelijke opdracht van besturen in het publieke domein. Naleving van deze bepalingen versterkt de legitimiteit van de sector.

De VO-raad roept al haar leden op om na te gaan of de eigen instelling aan de pas toe-bepalingen voldoet. Hiervoor is een checklist ontwikkeld.

De geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur VO is gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid. Deze principes vormen de basis voor de wijze waarop bestuur en intern toezicht belangen afwegen en hun koers bepalen. De code is bedoeld om verdere bewustwording van de genoemde principes, kritische reflectie op de toepassing hiervan en het waardengedreven handelen van bestuur én intern toezicht te stimuleren.

Met de keuze voor een principle-based code wordt een groot beroep gedaan op de verantwoordelijk van schoolbesturen en intern toezichthouders, en wil de sector van de code een inspirerend document maken dat aanzet tot gesprek. De pas toe-bepalingen zijn in 2019 aangepast naar aanleiding van de actualisatie van de code goed bestuur. Daarmee zijn ze beter te monitoren.