Mooi actieplan VWS voor kwetsbare jongeren, helaas zonder onderwijs

26 maart 2019

Betrek de onderwijssector meer en vanaf het begin bij de plannen voor onderwijs aan jongeren in gesloten jeugdzorg en daarna in (half) open instellingen/gezinshuizen. Hiervoor pleit de VO-raad samen met OCW nadrukkelijk bij het ministerie van VWS. Aanleiding is het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’, dat minister de Jonge van VWS op 25 maart jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De VO-raad ondersteunt de ambities in dit plan om de (gesloten) jeugdzorg aan kwetsbare jongeren te verbeteren, maar betreurt ten zeerste dat het onderwijs nauwelijks is meegenomen in de plannen en tot nu toe ook niet of nauwelijks wordt betrokken bij de uitvoering ervan.

Het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ bevat een uitwerking van de ambitie om de gesloten jeugdhulp te verbeteren binnen het programma ‘Zorg voor de Jeugd’. Doel is onder meer om het leefklimaat binnen de gesloten jeugdhulp te verbeteren, het aantal suïcides te verminderen en gedwongen afzonderen terug te dringen, alsook om de verblijfsduur in de gesloten residentiële instellingen te beperken. De jongeren zouden daarna in kleinschalige half open instellingen/gezinshuizen terecht moeten komen, met thuisnabij onderwijs.

De VO-raad vindt dit nobele doelstellingen, maar vindt het problematisch dat de plannen zonder overleg met het onderwijs zijn gemaakt. Als de verblijfsduur in gesloten instellingen korter wordt, komen jongeren eerder in een meer open setting terecht; samenwerkingsverbanden/scholen worden dan verantwoordelijk voor het realiseren van goed thuisnabij onderwijs aan deze jongeren. Het is daarom belangrijk dat het onderwijs vanaf het begin wordt meegenomen in plannen hierover en kunnen meedenken over vraagstukken. Dit geldt ook bij het realiseren van zorg voor deze jongeren binnen het onderwijs. In een aantal regio’s zien we nu grote problemen ontstaan omdat het onderwijs niet vanaf het begin betrokken wordt bij de aanbesteding, inkoop en vormgeving van de zorg voor kwetsbare jongeren.

De VO-raad roept minister de Jonge daarom op om onderwijs en zorg gezamenlijk te laten optrekken. Alle betreffende partijen zijn vertegenwoordigd in een brede coalitie voor zorg en onderwijs; hierbinnen moet het mogelijk zijn om dit te realiseren.

Op 27 maart vindt het vervolg van het algemeen overleg over Onderwijs & Jeugd met de ministers Slob en De Jonge plaats. Bovenstaande zal hier ook zeker ter sprake komen.