Motie aangenomen voor doorstroomrecht vmbo-t naar havo

09 november 2016

De Tweede Kamer heeft op 8 november 2016 een motie aangenomen om op korte termijn een doorstroomrecht voor vmbo-t naar havo in de wet vast te leggen. Ook werd een motie aangenomen over de invoering van minimale normen voor loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten.

Lijst met moties en stemmingsuitslagen

Doorstroomrecht

In een breed gedragen motie is staatssecretaris Dekker gevraagd om in de wet een doorstroomrecht van vmbo-tl naar havo vast te leggen en met meer maatwerk en begeleiding perspectief te bieden op een soepele en kansrijke doorstroom van vmbo naar havo. Dekker gaf eerder al aan dat hij de voorwaarden gaat onderzoeken waaronder een doorstroomrecht van vmbo naar havo succesvol kan worden ingevoerd. Hij zoekt daarbij naar een balans tussen het geven van kansen aan jongeren en voorkomen dat jongeren uitvallen omdat het vervolgonderwijs te moeilijk blijkt. De Tweede Kamer ontvangt nog voor het kerstreces een brief over de invoering van een doorstroomrecht.

De VO-raad vindt het belangrijk dat de doorstroom uit het vmbo naar havo in de toekomst kansrijk blijft. In de afgelopen jaren hebben vmbo- en havoscholen ingezet op het verbeteren van de begeleiding en de aansluiting. De afspraken in de toelatingscode hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. De VO-raad pleit er voor om waarborgen voor een transparante, goede en eerlijke overgang in het doorstroomrecht op te nemen.

Voorwaarde voor het doorstroomrecht is in ieder geval de verbetering van de programmatische aansluiting (op het niveau van de landelijke curricula) tussen de verschillende onderwijssoorten in het voortgezet onderwijs. Dit moet met spoed worden opgepakt. Daarnaast vindt de VO-raad het van belang om bij de invoering van een doorstroomrecht afspraken te maken over de wijze waarop deze leerlingen worden meegenomen in de berekening van de onderwijsresultaten.

LOB

Naast de motie over het doorstroomrecht vmbo-t naar havo nam de Tweede Kamer deze week ook een motie aan over de invoering van landelijke minimumnormen voor loopbaanbegeleiding en studiekeuzeactiviteiten in alle onderwijssectoren, het basisonderwijs uitgezonderd. Het onderwijs moet jongeren beter helpen bij hun studiekeuze, vindt een Kamermeerderheid. De motie berust op het plan ‘Aanval op Uitval’ van ISO, LAKS, JOB en NVS-NVL. Dit bestaat uit  tien punten voor het voorkomen van uitval door een verkeerde studiekeuze.

De VO-raad onderstreept het belang van goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in het vo en samenwerking met de andere onderwijssectoren op dit gebied maar is geen voorstander van landelijke normen voor LOB en strak voorgeschreven regels voor de uitvoering ervan.

Samenwerking op de overgangen tussen de verschillende onderwijssectoren levert volgens de VO-raad meer op. Bovendien is de aandacht voor LOB op vo-scholen de laatste jaren fors toegenomen: veel scholen hebben een eigen visie op loopbaanoriëntatie en -begeleiding ontwikkeld, voeren LOB-activiteiten uit om leerlingen te ondersteunen bij het maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding geïntegreerd in de lessen en investeren in de professionalisering van hun docenten op dit gebied, zodat die taak niet uitsluitend belegd is bij de decaan.

Ook zijn er belangrijke stappen gezet rondom bijvoorbeeld het gebruik van informatie over alumni (doorstroominformatie) om de loopbaanbegeleiding op vo-scholen te verbeteren. In veel gevallen wordt er regionaal samengewerkt met het vervolgonderwijs.

De VO-raad gaat in gesprek met de betrokken partijen over de uitwerking van de voorgestelde landelijke normen voor LOB. In het voorjaar 2017 wordt een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.