MR-leden geven medezeggenschap op scholen voldoende

16 februari 2023

Meer dan 80% van de MR-leden vindt dat zijzelf en de MR in het algemeen voldoende of goed functioneren, met een 7,3 als gemiddeld cijfer. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse monitoring van Ouders & Onderwijs, Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), de Reformatorische Oudervereniging (ROV) en het LAKS naar de ervaringen, belangen, wensen en behoeften van MR-leden.

Bijna driekwart van de MR-leden (73%) geeft aan dat het bevoegd gezag voldoende luistert naar de inbreng van de MR. Ook geeft 73% van de MR-leden aan dat zij zich als MR-lid serieus genomen voelen
door het bevoegd gezag.

Het belangrijkste verbeterpunt is de interactie met de achterban van de medezeggenschapsraden. MR-leden geven dit contact het cijfer 5,7. Slechts 37% van de MR-leden vraagt regelmatig om de mening van de achterban over bepaalde onderwerpen. Er komt ook weinig terug: slechts 25% geeft aan dat de achterban actief contact opneemt. Contact verloopt vooral via email, een nieuwsbrief en op het schoolplein of in de klas.

Het onderzoek werd in het najaar van 2022 door 426 leden van medezeggenschapsraden ingevuld. Onder de invullers waren 198 ouders, 207 personeelsleden en 21 leerlingen. Van de deelnemers praat 55% mee in het primair onderwijs en 45% in het voortgezet onderwijs.