Na een bijzonder 2020 op weg naar examenjaar 2021

25 juni 2020

Na de bijzondere afronding van het examenjaar 2020 bereiden scholen zich voor op het examenjaar 2021. Met in het achterhoofd dat veel onzeker is over het verloop van het volgende schooljaar, zet de VO-raad een aantal zaken op een rij met betrekking tot de examinering 2020/2021.

Op dit moment gaan we uit van de ‘normale’ kernelementen: een eindexamen dat bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen, gebaseerd op de vastgestelde examenprogramma’s en de datum van 1 oktober als moment waarop de inrichting van de schoolexaminering gereed moet zijn. We weten echter maar al te goed dat de samenleving op dit moment functioneert met restricties die bovendien aan snelle veranderingen onderhevig kunnen zijn. Hoe lastig het ook is, de sector moet met enig voorbehoud de voorbereidingen ter hand nemen.

Het wegvallen van het centraal examen in 2020 heeft de verantwoordelijkheid van scholen met betrekking tot de schoolexaminering verder vergroot en de urgentie van kwaliteitsborging van het schoolexamen onderstreept. Aan de schoolexaminering zijn ook nieuwe dimensies toegevoegd. Zo zullen scholen misschien vormen van afstandstoetsing blijven gebruiken; hebben heel wat scholen schoolexamentoetsen vanuit het voorexamenjaar doorgeschoven en hebben veel scholen besloten een forse vermindering van het aantal toetsen door te voeren. Dat alles zorgt ervoor dat de sector ook de komende periode aandacht moet hebben en houden voor de kwaliteitsborging van schoolexaminering.

Scholen hebben de afgelopen anderhalf jaar al hard gewerkt aan het versterken van de kwaliteitsborging van de schoolexamens via de negen actielijnen die de VO-raad hiervoor opstelde. Die versterking heeft juist door de grotere betekenis van het schoolexamen dit schooljaar alleen maar aan urgentie gewonnen. Nu de herstructurering van de schoolexaminering is versneld, zijn een visie op schoolexaminering, het versterken van het afsluitend karakter en de inrichting van een examencommissie nog belangrijker geworden.

Bij de kwaliteitsborging is speciale aandacht nodig voor het verplaatsen van toetsen en voor leerlingen die overstappen naar een andere schoolsoort: alle leerlingen moeten uiteindelijk voldoen aan de schoolexameneisen die gelden voor de gekozen schoolsoort. 

Ondersteuning kwaliteitsborging schoolexamens

Als ondersteuning bij de inrichting van het nieuwe examenjaar biedt de VO-raad het volgende:

Nieuw:

Geactualiseerd: 

Praktijkvoorbeeld:

Aankondiging

Na de zomer nodigt de VO-raad via Plexs examensecretarissen (en schoolleiders) uit om deel te nemen aan vormen van collegiale consultatie.