Negen aanvragen voor nieuwe vo-scholen

04 november 2022

Er zijn negen aanvragen ingediend voor bekostiging van nieuwe scholen in het voortgezet onderwijs. Dat maakte minister Wiersma bekend in een brief aan de Tweede Kamer op 3 november 2022. Dit betreft het tweede jaar van aanvragen in het kader van de wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Ook beschrijft de brief een aantal verbeteringen in de stichtingsprocedure die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd.

De ingediende aanvragen worden de komende maanden getoetst door DUO, onder andere of is voldaan aan de uitnodigingsplicht voor de gesprekken met de gemeente en bestaande partijen in het voedingsgebied. De inspectie zal toetsen of de aanvragen voldoen aan de kwaliteitseisen. Vóór 1 juni 2023 wordt bekend gemaakt welke scholen voldoen aan de voorwaarden. Deze scholen kunnen vervolgens starten op 1 augustus 2024.

Sinds 2020 is de procedure voor het starten van nieuwe scholen gewijzigd. Tot 1 juli konden initiatiefnemers die een nieuwe school wilden stichten een pre-registratie doen bij DUO. Voor het vo zijn toen 21 initiatieven voor nieuwe scholen gemeld, en zes initiatieven voor splitsingen. De initiatiefnemers hadden tot 1 november de tijd om een definitieve aanvraag in te dienen, onder andere door voldoende ouderverklaringen te verzamelen. Van deze initiatieven hebben er dus negen daadwerkelijk een aanvraag voor bekostiging ingediend. Daarnaast zijn er twee aanvragen voor het splitsen van een bestaande school. Vorig jaar werden er zestien aanvragen voor vo scholen gedaan. Alle initiatieven zijn te vinden in de door DUO gepubliceerde lijst: Ruimte voor nieuwe scholen

Aanpassingen in stichtingsprocedure

Om de stichtingsprocedure te verbeteren, is het afgelopen jaar al een aantal aanpassingen gedaan. Zo krijgen initiatiefnemers structureel twee weken langer de tijd om ouderverklaringen te verzamelen en is het verboden om ouders te belonen voor het verstrekken van een ouderverklaring.

Een initiatiefnemer is verplicht de bestaande besturen, het samenwerkingsverband passend onderwijs en de gemeente uit te nodigen voor een gesprek over zijn voorgenomen aanvraag. Vanaf de volgende stichtingsronde moet dit gesprek worden gepland voor 15 september in het jaar van de aanvraag. Het is van belang dat alle partijen in de regio vroegtijdig op de hoogte zijn van een nieuw initiatief en dat er waar mogelijk samen kan worden gewerkt.

Ook schrijft de minister in zijn brief dat hij werkt aan een aanpassing van de procedure rond de start van particuliere scholen. Momenteel moet een initiatiefnemer de oprichting van een particuliere school melden binnen vier weken nadat de school is gestart met het verzorgen van onderwijs. De minister wil voortaan meer kennis hebben van een initiatief voordat er daadwerkelijk les wordt gegeven aan leerlingen en dat de inspectie al eerder bekijkt of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Het wetsvoorstel hiervoor zal medio 2023 naar de Kamer worden gestuurd.