Nieuw informatiedocument voor opstellen van schoolbegroting

02 september 2020

De VO-raad heeft het initiatief genomen voor een informatiedocument bij het opstellen van een schoolbegroting. Het document is in overleg met het ministerie van OCW opgesteld.

Het document brengt scholen op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de bekostiging en de bijbehorende regelgeving in het voortgezet onderwijs. We kijken hierbij onder meer naar de voorjaarsnota van het kabinet en beschrijven de ontwikkelingen in personele en materiële lasten. Daarnaast lichten we de stand van zaken toe van een aantal regelingen die raken aan de bedrijfsvoering van schoolbesturen.