Nieuw katern over burgerschap in het voortgezet onderwijs gepubliceerd

08 februari 2022

Leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling en ervoor zorgen dat zij volwaardig deel kunnen uitmaken van onze samenleving, dat is waar burgerschapsonderwijs om draait. Als schoolleider of bestuurder kunt u hier een belangrijke bijdrage aan leveren, onder andere door te stimuleren dat de hele schoolorganisatie aan burgerschap werkt. Het nieuwe katern, ontwikkeld door de VO-academie in samenwerking met het project ‘Versterking burgerschap in het vo’, biedt inspiratie om burgerschapsonderwijs binnen uw organisatie verder vorm te geven.

Democratie, participatie en identiteit

Dit katern schetst een beeld van burgerschapsonderwijs in de school en van de rol die schoolleiders en bestuurders daarbij kunnen spelen. Experts delen hun inzichten en schoolleiders vertellen hoe zij burgerschap precies vormgeven binnen hun organisatie. Nancy Jochems (docent en projectleider Burgerschapsestafette OMO): “We zien de school als veilige oefenplek voor het leven. We willen de leerlingen horen en zien, en zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen en kunnen functioneren in de samenleving, nu en in de toekomst. Dat betekent: oefenen, ervaren, leren. Maar ook: reflecteren en evalueren.”


Versterken burgerschapsonderwijs  

De VO-raad hecht er waarde aan dat scholen en besturen - gegeven hun autonome visie op onderwijs – zelf de ruimte hebben om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs op een manier die past bij de visie en het pedagogisch klimaat van de school. Daarvoor is de actieve betrokkenheid van bestuurders en schoolleiders cruciaal. Met het project ‘Versterking burgerschap in het vo’ heeft de VO-raad de afgelopen jaren bijgedragen aan de ontwikkeling van kennis over goed burgerschapsonderwijs. Binnen dit project zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld die scholen kunnen helpen om een volgende stap te zetten in hun burgerschapsonderwijs. Deze komen in dit katern op verschillende plekken aan bod. Daarnaast is er sinds augustus 2021 een nieuwe wet ‘Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs’ van kracht, die scholen duidelijkheid biedt over wat zij op het terrein van burgerschap aan leerlingen dienen mee te geven. 
 

Reeks katernen
De VO-academie heeft inmiddels achttien inhoudelijke katernen over diverse onderwerpen gepubliceerd. Bekijk hier de hele reeks katernen.


Online masterclass  

Wilt u zich verder verdiepen in burgerschap binnen het vo? Meld u dan aan voor de online masterclass ‘Versterk burgerschap - breng uw onderwijs én de resultaten daarvan in kaart’ op 24 maart 2022. In deze masterclass verkent u onder leiding van prof. dr. Anne Bert Dijkstra (Universiteit van Amsterdam) wat u al doet en wat nog nodig is ten aanzien van burgerschapsonderwijs. Hoe ziet het op vorming gerichte onderwijs er op uw school precies uit? Wat doet u, bewust én onbewust, al? Wat ontbreekt er? En levert het op wat nodig is? Kijk hier voor meer informatie over deze masterclass of om u direct aan te melden.