Nieuw onderzoekskader voor het vo

07 juli 2021

Vanaf 1 augustus gaat de Onderwijsinspectie werken met een nieuw, herzien onderzoekskader vo 2021. De lopende toezichtinterventies, zoals herstelonderzoeken of herstelopdrachten, blijven geldig.

In het onderzoekskader staat beschreven waar de Inspectie toezicht op houdt en op welke wijze zij dat doet. Dit kader geeft daarnaast aan hoe de Inspectie tot oordelen en bevindingen komt. Het onderzoekskader is opgebouwd uit een waarderingskader voor besturen, een waarderingskader voor scholen en instellingen en een raamwerk voor het stelsel. Naast een onderzoekskader voor het vo zijn er ook onderzoekskaders voor het (v)so, po en mbo.  

De Inspectie past de onderzoekskaders jaarlijks aan op basis van nieuwe wet- en regelgeving, maar in 2017 heeft - onder andere voortvloeiend uit de wet ‘Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht' (aug 2017)  - een ingrijpende aanpassing van de onderzoekskaders plaatsgevonden. Belangrijkste kenmerken van de vernieuwde kaders zijn de keuze  om het toezicht ‘bestuursgericht’ in te steken, een duidelijker onderscheid te maken tussen de controlerende/oordelende en de stimulerende taak van de Inspectie en het toezicht zoveel mogelijk proportioneel en ‘op maat’ te laten zijn. 

De afgelopen periode heeft de Inspectie de werking van deze uitgangspunten geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, ervaringen uit het veld en van de Inspectie zelf zijn de onderzoekskaders nu bijgesteld; waarbij is voortgebouwd op de uitgangspunten van 2017.  

De Inspectie heeft de belangrijkste wijzigingen in een animatie verbeeld:


Strikte scheiding

De VO-raad is positief over de wijze waarop de Inspectie het bestuursgerichte toezicht inricht. Wel vindt de raad het ongewenst dat de toezichthoudende en stimulerende rol in één en dezelfde organisatie zijn belegd en pleiten we voor een strikte scheiding van deze zo verschillende functies. We vinden het daarbij belangrijk dat besturen en scholen zelf versterkt inzetten op audits, collegiale bestuurlijke visitaties en vormen van zelfevaluaties om het lerend vermogen in de sector te versterken. 

Via diverse initiatieven - zoals Vensters  - schetsen we een completer beeld van de kwaliteit van het onderwijs.