Nieuwe brochure OCW over rollen gemeenten en provincies bij voorzieningenplanning vo

05 juni 2019

Het ministerie van OCW heeft een brochure gepubliceerd over de rollen en verantwoordelijkheden die gemeenten en provincies hebben bij de voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs. OCW wil met de brochure de kennis bij gemeenten en provincies over het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen en de voorzieningenplanning in het vo verbeteren. Voor besturen en scholen in het vo kan de informatie behulpzaam zijn in het gesprek met de provincie of gemeente.

In de brochure worden de rollen en verantwoordelijkheden uiteengezet die er op gemeentelijk en provinciaal niveau zijn ten aanzien van de voorzieningenplanning in het vo. Daarnaast gaat de brochure in op de planning van het onderwijsaanbod en mogelijkheden voor stichting, splitsing, afsplitsing, vbo-profiel toevoegen, opheffing, beëindiging van bekostiging, bestuurlijke en institutionele fusie, omzetting openbare of bijzondere school, uitbreiden van een school met een richting en verplaatsing van scholen (vestigingen). Ook komt het RPO aan bod.