Nieuwe handreiking 'Financieel beleid voor de medezeggenschapsraad'

03 april 2019

Het project Versterking medezeggenschap heeft de nieuwe handreiking Financieel beleid gepubliceerd op infowms.nl. Deze handreiking biedt leden van medezeggenschapsraden handvatten en tips om een zinvolle bijdrage te leveren aan de dialoog over het financieel beleid van de school(organisatie) en een goed overwogen advies te kunnen geven.

De MR heeft een belangrijke taak als het gaat om het financieel beleid van de school. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geeft de MR adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid en de personeelsgeleding instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van de formatie. Om zijn taak goed uit te kunnen oefenen, heeft de raad bovendien wettelijk recht op informatie om te weten welke keuzes zijn gemaakt en wat de consequenties daarvan zijn op onderwijskundig, personeel en materieel gebied.

In de handreiking staat:

  • wat de Wms zegt over financieel beleid
  • een overzicht van de jaarcyclus met de bijbehorende documenten
  • de vragen die de (G)MR kan stellen over de financiële documenten en het strategisch beleidsplan
  • verdeling bevoegdheden over GMR en MR
     

Versterking medezeggenschap

Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.