Nieuwe ondersteuning voor welbevinden van leerlingen

19 november 2021

Om scholen te ondersteunen bij hun inzet op het welbevinden van leerlingen zijn twee nieuwe praktijkkaarten ontwikkeld met handvatten en achtergrondinformatie. De tools helpen scholen die welbevinden duurzaam meer aandacht willen geven en scholen die specifiek iets willen doen voor kwetsbare leerlingen.

Duurzaam effect

De Praktijkkaart duurzaam investeren in welbevinden biedt handvatten om (opnieuw) overzicht te krijgen over wat de school al doet op het gebied van welbevinden, en over wat anders of beter kan, op een duurzame manier. Het belangrijkste uitgangspunt is dat investeren in welbevinden vanuit een integrale en duurzame aanpak beter werkt dan de inzet van losse interventies. Binnen de school, maar ook in samenwerking met ouders/verzorgers, gemeenten en kernpartners om de school heen. Dit wordt ook wel een ‘schoolbrede aanpak’ genoemd.

Welbevinden kwetsbare leerlingen

Voor kinderen die opgroeien in een omgeving met risicofactoren is het extra belangrijk dat er aandacht is voor hun welbevinden. Het gaat om omstandigheden zoals armoede, chronische stress, ingrijpende gebeurtenissen, (tijdelijk) gebroken gezinnen, discriminatie en laaggeletterdheid. Voor scholen die willen werken aan gelijke kansen, en willen weten wat zij op korte én langere termijn kunnen doen voor specifiek deze groep leerlingen, is de praktijkkaart ‘Welbevinden en gelijke kansen’.

De praktijkkaarten vormen een aanvulling op de bestaande praktijkkaart Welbevinden, die scholen helpt om op basis van een globale analyse voor de korte termijn interventies te kiezen. Ze zijn toegevoegd aan de menukaart van het Nationaal Onderwijs Programma.

De praktijkkaarten zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en opgesteld door de Coalitie Welbevinden, bestaande uit de samenwerkende kennisinstituten Pharos, het Nederlands Jeugdinstituut, het NIP (corona expertgroep schoolpsychologen), het NCJ, Gezonde School en het Trimbos-instituut.