Nieuwe privacywet eerste jaren coulant gehandhaafd

15 maart 2018

De Uitvoeringswet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is door de Tweede Kamer aangenomen op 13 maart 2018. Deze wet bevat de regels voor de uitvoering van de verordening gegevensbescherming. De Kamer sprak hiervoor onder meer over de te hanteren leeftijdsgrens en de gevolgen van de AVG voor kleinere organisaties.

De minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker verzekerde de Kamer dat de Autoriteit Persoonsgegevens de eerste jaren vooral inzet op voorlichting en bijsturing. De Autoriteit Persoonsgegevens grijpt het eerste jaar niet onmiddellijk naar het zwaarste middel dat de nieuwe privacywet AVG biedt, mits er geen sprake is van opzettelijke of ernstige misstanden.

Richtlijnen voor functionaris gegevensbescherming

De SGP en CDA deden het verzoek aan de regering om te bevorderen dat de Autoriteit persoonsgegevens op zo kort mogelijke termijn komt met duidelijke richtlijnen voor de toepassing van de normen uit de verordening over de functionaris voor de gegevensbescherming. En daarbij te waarborgen dat kleinere instellingen en bedrijven worden ontzien. De motie is aangenomen. De VO-raad heeft samen met de PO-Raad en Kennisnet een handreiking ontwikkeld voor scholen in het funderend onderwijs over het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG).

Leeftijdsgrens leerlingen voor zeggenschap over eigen gegevens

In een motie van het CDA en D66 werd de regering verzocht om de leeftijdsgrens waarop leerlingen zelf mogen bepalen welke gegevens ouders mogen inzien, te heroverwegen als een lopend onderzoek naar leeftijdsgrenzen bij de bescherming van gegevens is afgerond. Ook deze motie is aangenomen.

Scholen doen er goed aan om alleen persoonsgegevens te delen die noodzakelijk zijn. Om scholen te helpen bij het bepalen welke persoonsgegevens van leerlingen ze willen delen met medewerkers en ouders ontwikkelde Kennisnet vijf vuistregels.