Nieuwe ramingen over ontwikkeling leerlingenaantal

14 juli 2022

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. De referentieraming 2022, die recent is gepubliceerd, presenteert de verwachte ontwikkeling voor de jaren tot en met 2036. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting voor 2023 van het ministerie van OCW en om bijvoorbeeld nieuwe ramingen van lerarentekorten te maken. Uit de prognose blijkt dat het leerlingaantal in het voortgezet onderwijs blijft afnemen, maar minder dan eerder voorspeld. Tot 2028 zal het aantal leerlingen in het vo met 3% dalen.

Uit deze ramingen blijkt ook dat de daling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs vanaf 2025 ten einde zal zijn, daarna wordt weer een toename van het aantal leerlingen verwacht. Dat komt omdat er afgelopen jaar aanzienlijk meer kinderen geboren zijn dan vorig jaar werd verwacht. 

Voor het voortgezet onderwijs is de verwachting nog steeds dat er verhoudingsgewijs steeds meer leerlingen na de brugklassen doorstromen naar havo en vwo in plaats van naar het vmbo. Ook is te zien dat er na het behalen van een diploma vaker doorgestroomd wordt binnen het vo, van vmbo naar havo en van havo naar vwo. 


DUO-prognose per instelling

Gebaseerd op deze referentieraming publiceert DUO de instellingsprognoses, met daarin voor elke sector het verwachte aantal leerlingen of studenten per onderwijsinstelling. Deze informatie kunnen bestuurders, schoolleiders, gemeenten en provincies gebruiken om meer inzicht te krijgen in relevante ontwikkelingen en als vertrekpunt voor het ontwikkelen van meerjarige planningen van de onderwijsvoorziening in de regio.

De nieuwe leerlingenprognoses bevatten de leerlingentellingen van 2016 t/m 2021 en prognoses voor 2022 t/m 2041. Vanaf dit jaar publiceert DUO de prognoses, naast op het niveau van de instellingen (BRIN), ook op vestigingsniveau. 


Wilt u meer zicht op de leerlingprognoses en ontwikkelingen in uw regio? De VO-raad kan verschillende data voor regio’s in kaart brengen en het gesprek hierover faciliteren. Neem voor meer informatie contact op met Eva van Cooten, senior beleidsadviseur VO-raad, via evavancooten@vo-raad.nl.