Nieuwe subsidie toegekend voor regionale aanpak personeelstekorten onderwijs

14 mei 2020

67 regio’s krijgen in 2020 en 2021 subsidie op grond van de 'Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort' (RAP). In deze regio’s werken schoolbesturen in het po, vo en mbo samen met lerarenopleidingen om het personeelstekort in het onderwijs tegen te gaan. De samenwerkende regio’s zetten vooral in op het werven en begeleiden van zij-instromers en het begeleiden van startende leraren, het professionaliseren en behouden van leraren, het bevorderen van mobiliteit en (het onderzoeken van) andere manieren om het onderwijs te organiseren. De toegekende subsidie zal hier voor worden ingezet.

De ‘RAP-regeling 2020 en 2021’ is de opvolger van de eenjarige ‘Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort 2019’. Doel van de regeling is dat besturen, scholen en lerarenopleidingen op regionaal niveau in het po, vo en mbo gezamenlijk oplossingen zoeken voor het tekort op de arbeidsmarkt aan onderwijspersoneel.

Voor 2020 en 2021 zijn subsidies toegekend aan 67 regio’s. Het gaat om 25 regio’s in het vo, waarbij in 21 van deze gebieden het mbo meedoet. Eén regio heeft voor alle drie de sectoren een gezamenlijk plan ingediend. Het aantal regio’s dat subsidie krijgt is ten opzichte van 2019 met 10 gestegen, waarvan één regio vo-mbo. De VO-raad vindt het goed om te zien dat circa 20% meer onderwijsbesturen deelnemen aan de samenwerking.

Subsidieplafond overschreden

Keerzijde van de toegenomen belangstelling is dat er meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is. Het subsidieplafond wordt voor alle sectoren totaal overschreden met 2,8 miljoen euro. Voor de vo/mbo-regio’s vindt een neerwaartse bijstelling van de aanvullende bekostiging plaats, maar deze is beperkt. Het ministerie van OCW zoekt mogelijkheden om het subsidiebudget te verhogen. Zo kunnen alle ingediende aanvragen alsnog volledig worden toegekend. Voor de zomer is meer duidelijkheid beloofd.

Lees ook het nieuwsbericht van het ministerie van OCW

Week van het regionale loket
Van 25 tot 29 mei organiseren Voion, het Arbeidsmarktplatform PO en SOM in samenwerking met OCW de 'Week van het regionale loket' voor projectleiders en betrokkenen van bestaande RAL- en nieuwe RAP-regio’s in po en vo/mbo. Tijdens deze week vindt online kennisdeling plaats rond het opzetten van een regionaal loket/aanspreekpunt voor geïnteresseerden die willen werken in het onderwijs. Zie voor meer informatie en aanmelding de website van Voion.