Nieuwe subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekorten

16 december 2019

Schoolbesturen die personeelstekorten op regionaal niveau willen aanpakken, kunnen van 1 februari tot en met 1 maart 2020 weer subsidie aanvragen. Het personeelstekort in het onderwijs is een groot en groeiend probleem, met flinke regionale verschillen.

Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Dit is een vervolg op de regionale aanpak lerarentekort, waarmee meer dan 60 regio’s in 2019 zijn gestart.

Besturen kunnen samen met opleidingen een plan van aanpak indienen, waarvoor de subsidie kan worden ingezet. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om acties gericht op het werven en begeleiden van (startende) leraren, studenten, zij-instromers en herintreders. Regio’s die al samenwerken, kunnen voortborduren op succes- of beloftevolle activiteiten onder de vorige regeling. Voorbeelden vindt u op de website aanpaklerarentekort.nl. Hier vindt u ook welke regio’s in 2019 al meedoen met de regionale aanpak.

Subsidieaanvraag

Schoolbesturen kunnen samen met minimaal één lerarenopleiding een subsidieaanvraag doen. Dit kan via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. De aanvraag bestaat uit een plan van aanpak en een begroting. De regioadviseurs van Voion kunnen u hierbij ondersteunen.

Subsidiebedrag

De subsidie bestaat uit een basisbedrag van maximaal € 385.000,00 voor twee schooljaren. Dit bedrag kan worden verhoogd, afhankelijk van het aantal besturen dat meedoet en het aantal fte dat op de vestigingen werkt.

Het uiteindelijke doel is om tot een landelijk dekkend netwerk van regio’s te komen waarin binnen het po, het vo-mbo of sectoroverstijgend, wordt samengewerkt op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.

Wat is nieuw ten opzichte van de vorige regeling?

  • De tekorten zijn breder dan alleen leraren. Ook het tekort aan bijvoorbeeld schoolleiders loopt op. Daarom vraagt deze regeling ook aandacht voor de tekorten aan schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel en in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De naam is daarmee veranderd in Regeling Aanpak Personeelstekorten.
  • De subsidie wordt nu voor twee schooljaren (2020-2021 en 2021-2020) in plaats van één kalenderjaar toegekend. Dit geeft meer zekerheid en biedt regio’s ruimte om meerjarig te werken aan de aanpak van de tekorten.
  • De procedure van indiening en toekenning wijzigt: aanvragen kan van 1 februari 2020 tot en met uiterlijk 1 maart 2020. Indieners van een aanvraag krijgen uiterlijk 1 mei 2020 uitsluitsel over toekenning.
  • Het subsidiebedrag wordt hoger naarmate meer besturen en vestigingen betrokken zijn bij de samenwerking. De subsidie bestaat namelijk uit een basisbedrag per regio én een aanvullend bedrag afhankelijk van de omvang van de deelname door schoolbesturen en de personeelsomvang van de vestigingen. Minimaal 50% van de besturen per regio moeten deelnemen.