Nieuwe subsidieronde ‘Onderzoek naar gelijke kansen bij overgang po-vo’

14 november 2023

Hoe kan de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs zó worden vormgegeven dat de kansengelijkheid wordt bevorderd? Consortia bestaande uit onderzoekers en ‘praktijkprofessionals’ kunnen vanaf heden subsidie aanvragen bij het NRO voor onderzoek rond deze vraag.

Er zijn al veel maatregelen bedacht om kansenongelijkheid bij de doorstroom po vo tegen te gaan. Vaak is echter niet duidelijk hoe effectief deze maatregelen zijn. De onderzoeken moeten inzicht bieden in welke aanpakken, gericht op gelijkere kansen voor leerlingen bij de overgang van po naar vo, effectief zijn, wanneer dat zo is en waarom.

Het onderzoeksprogramma richt zich op vijf thema’s:

  • inrichtingsvarianten van het onderwijs;
  • kansrijke schoolloopbaan van de leerling;
  • optimalisering van advisering en plaatsing;
  • optimalisering van begeleiding en differentiatie;
  • kansrijke samenwerking tussen en met scholen en/of externe partners.
     

Een verdere uitwerking van de thema’s is te vinden in de calltekst.

Het is de bedoeling dat het onderzoek wordt uitgevoerd door consortia, waarin onderzoekers en  ‘praktijkprofessionals’ - bijvoorbeeld leraren, schoolleiders, bestuurders of beleidsmedewerkers - samenwerken in zogenoemde leertrajecten. Aanbevolen wordt om aan te sluiten bij initiatieven in de onderwijspraktijk, die bij eerder onderzoek als veelbelovend zijn aangemerkt.

Subsidieaanvraag indienen

Consortia die willen meedingen zijn verplicht dit via een intentieverklaring kenbaar te maken op uiterlijk 19 maart 2024. De deadline voor het indienen van aanvragen is 30 april 2024. In het najaar van 2024 wordt besloten welke aanvragen worden toegewezen. 

Binnen de call kunnen naar verwachting zes aanvragen worden toegewezen. De onderzoeken hebben een looptijd van maximaal vijf jaar.

Bijeenkomsten

Het NRO organiseert op 18 december 2023 een online informatiebijeenkomst. Aanvragers kunnen tijdens deze bijeenkomst vragen stellen over de Call for proposals en de aanvraagprocedure.

Op 1 februari 2024 wil het NRO daarnaast een matchmakingsbijeenkomst organiseren, waar aanvragers en consortiumpartners met elkaar kunnen kennismaken en de samenwerking kunnen opzoeken.

Momenteel laat OCW een evaluatie uitvoeren naar de effecten en risico’s van beleidsvoornemens voor verbetering van de doorstroom naar het vo. Het eindrapport van deze evaluatie verschijnt naar verwachting in april 2024. De onderzoekers geven hierover een korte toelichting tijdens deze bijeenkomsten.