Nog geen duidelijkheid over voorziening groot onderhoud

30 maart 2022

VO-raad, PO-Raad en OCW hebben de voorgenomen regelgeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) besproken en hebben hier een gezamenlijke reactie naar de Raad verstuurd. Daarin wordt het eigene van de onderwijshuisvesting uitgebreid toegelicht. Ook wordt gevraag om de ingangsdatum van nieuwe regels te verschuiven van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. Dit is nodig omdat de onduidelijkheid over de regelgeving nog steeds bestaat. De verwachting is dat de RJ dit uitstel wel zal verlenen.

Voorgenomen regelgeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving zorgt ervoor dat de onduidelijkheid rond de voorziening groot onderhoud blijft bestaan. De RJ schrijft dat groot onderhoud aan belangrijke bestanddelen van een gebouw moet worden geactiveerd en afgeschreven, de rest kan in een voorziening worden opgenomen. Voor het onderwijs is dit geen goed voornemen. Schoolgebouwen worden gefinancierd door de gemeente en dan is het onlogisch dat schoolbesturen onderhoud aan delen daarvan gaan activeren en afschrijven.

De voorgenomen regeling van de RJ wijkt ook af van het rapport Van Ham, dat de RJ heeft onderschreven. De conclusie van de Commissie Van Ham was dat besturen strikt (strikter dan in het verleden) volgens de regels moeten gaan werken, maar wel heel kritisch naar hun onderhoudsplannen moesten kijken. Is de gehanteerde termijn wel echt nodig? Staat het gebouw er nog wel als het dak vervangen moet worden? Via dit soort kritische vragen zou het mogelijk moeten zijn om de omvang van de voorziening beperkt te houden. De RJ was vertegenwoordigd in deze commissie en heeft ingestemd met het rapport.

De verwachting is dat de reactie van VO-raad, PO-Raad en OCW zal leiden tot een gesprek met de RJ. Zodra meer duidelijkheid bestaat over deze kwestie zal de VO-raad daarover berichten.