Nog te veel jongeren uit beeld

25 februari 2021

Tijdens de schoolsluiting door het coronavirus in het voorjaar waren scholen niet verplicht verzuimmeldingen door te geven. Volgens minister Slob, die de Tweede Kamer jaarlijks informeert over de verzuimcijfers, is het daarom lastig deze data te vergelijken met de verzuimmeldingen van andere jaren. De cijfers laten wel zien dat nog te veel jongeren uit beeld zijn en niet naar school gaan, schrijft de minister in een brief aan de Kamer. Dit ondanks alle inzet die scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten in samenwerking met zorgpartijen plegen om iedere leerling een passende plek te bieden.

De minister geeft middels een integrale aanpak voortzetting aan de thuiszittersaanpak die afliep. Deze aanpak bestaat uit de verbeteragenda passend onderwijs, verbeterde samenwerking tussen onderwijs en zorg en meer maatwerkmogelijkheden via de onderwijszorgarrangementen. Hierbinnen werken onderwijs, leerplicht, jeugdhulp en andere partners rondom leerlingen nauw met elkaar samen. 

Focus op aanwezigheid

Binnen de integrale aanpak wordt ingezet op een andere manier van kijken naar schoolverzuim middels het stimuleren van de aanwezigheid op school. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor preventief handelen in de regio. Een dergelijke regionale aanpak die start op het niveau van het kind zelf met de direct betrokkenen, krijgt op steeds meer plaatsen vorm. Eén van de programma’s die bijdraagt aan het voorkomen van schooluitval is M@zl. Steeds meer gemeenten werken met dit programma. De VO-raad vindt dit een goede ontwikkeling en stimuleert scholen die hier nog geen gebruik van kunnen maken hierover in gesprek te gaan met hun gemeente.

De VO-raad ondersteunt de focus op aanwezigheid door samen met andere organisaties te werken aan randvoorwaarden waarmee uitval van leerlingen voorkomen kan worden en aan oplossingen die ertoe leiden dat een leerling weer snel naar school kan gaan als het niet is gelukt uitval te voorkomen. Op de site van het Steunpunt Passend Onderwijs vindt u ook een themapagina met informatie over de mogelijkheden voor maatwerk binnen de huidige wet- en regelgeving. Deze informatie wordt de komende tijd aangevuld met onder meer informatie over onderwijs op afstand. 

Prestatieboxmiddelen

In de kalenderjaren 2021 en 2022 zijn opnieuw prestatieboxmiddelen beschikbaar die schoolbesturen in kunnen zetten voor zowel preventieve als curatieve interventies gericht op het terugdringen van schoolverzuim. De minister roept in de verzuimbrief expliciet op om deze middelen in samenwerking met de gemeenten ook in te zetten voor thuiszitters.

Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) van de PO-Raad en VO-raad heeft Present! gepubliceerd, een online magazine over preventie en aanpak van schoolverzuim.