NRO stelt budget beschikbaar voor kennisontwikkeling over het organiseren van werk- en leerprocessen

16 maart 2023

Het NRO heeft een zogeheten call for proposal gepubliceerd met als thema ‘Het onderwijs als werk- en leerplek voor onderwijsprofessionals’. Het doel van de oproep is om meer kennis te ontwikkelen over het organiseren van werk- en leerprocessen voor onderwijsprofessionals in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Hiervoor is ongeveer €1.800.000,- beschikbaar. De oproep valt onder de verantwoordelijkheid van de NRO-programmacommissie Werken in het onderwijs.

Het huidige Nederlandse onderwijs staat voor grote uitdagingen: complexe problemen waarbij veel organisaties en partijen betrokken zijn met verschillende perspectieven en belangen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het lerarentekort, teruglopende prestaties van leerlingen, toenemende kansenongelijkheid en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Bij deze maatschappelijke vraagstukken spelen onderwijsprofessionals, op alle organisatielagen, een belangrijke rol.

Doel

Het doel van de oproep is om meer kennis te ontwikkelen over het organiseren van werk- en leerprocessen voor onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo. Hiervoor is meer kennis op basis van interdisciplinair onderzoek nodig. Mogelijk relevante disciplines zijn bijvoorbeeld onderwijskunde, bestuurskunde, arbeids- en organisatiepsychologie, human resource studies, onderwijsrecht, onderwijseconomie, sociologie en organisatiekunde.  

Aanvraag indienen

Alleen samenwerkingsgroepen van meerdere organisaties met een interdisciplinaire samenstelling kunnen een voorstel indienen. Ook is het gelet op de complexiteit van de vraagstukken nodig dat onderwijsonderzoekers en – professionals nauw samenwerken in alle fasen van het onderzoek. Per aanvraag kan maximaal €450.000 worden aangevraagd. De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 18 april 2023. De deadline voor het indienen van aanvragen is 30 mei 2023.  

Meer informatie?

Organisaties met interesse kunnen www.nro.nl/calls in de gaten houden voor de actuele stand van zaken met betrekking tot de call for proposals.