OCW onderzoekt aanpassingen gegevenslevering PNIL

19 juli 2023

Het ministerie van OCW gaat, in overleg met de VO-raad en de PO-Raad, onderzoeken of en zo ja, hoe de gegevenslevering ‘Personeel niet in loondienst’ (PNIL) aangepast zou kunnen worden. Dit naar aanleiding van gesprekken hierover met de VO-raad, PO-Raad en administratiekantoren, en het grote aantal reacties dat via de helpdesk DUO is binnengekomen.

De sectororganisaties voor primair en voortgezet onderwijs hebben de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met OCW over de PNIL-uitvraag. Dit met als doel te komen tot een aangepaste PNIL-uitvraag die enerzijds een goed beeld geeft van het aandeel personeel niet in loondienst, maar anderzijds scholen niet opzadelt met forse administratieve lasten. Sinds de invoering in 2022 van de verplichte levering van gegevens over PNIL (denk hierbij aan: uitzendkrachten, zzp, detachering, payroll, etc.), hebben schoolorganisaties veelvuldig aangegeven dat de huidige uitvraag lastig en vaak zelfs niet uitvoerbaar is. Het resultaat: een grote administratieve last voor scholen, waar desondanks toch nog vraagtekens gezet kunnen worden bij de kwaliteit en bruikbaarheid van de informatie. 

Een aantal administratiekantoren en schoolbesturen hebben laten zien tegen welke problemen zij aanlopen bij het aanleveren van de vereiste gegevens. Daarbij hebben zij ook enkele suggesties voor vereenvoudiging voor de uitvraag gedaan. Op basis van al deze feedback zal OCW, in overleg met de VO-raad en PO-Raad, onderzoeken of en hoe zij de PNIL-gegevenslevering zou kunnen aanpassen. Zodra hierover meer bekend is zullen wij hierover berichten via de website.