OCW vraagt reactie op voorgenomen wetswijziging onderwijshuisvesting

05 april 2023

Op 3 april startte de internetconsultatie voor de wetswijziging onderwijshuisvesting. Alle belanghebbenden mogen reageren op de internetconsultatie. De sluitingsdatum is 1 mei 2023. De beoogde streefdatum voor inwerkingtreding is 1 januari 2025.

De sectorraden en de VNG wordt om een advies gevraagd over de wetswijziging. Zij krijgen langer de tijd voor het formuleren van een advies met haar leden, namelijk 8 weken. We roepen leden op om na te gaan wat de consequenties van de wetswijziging zijn voor de eigen organisatie is en zelf op de consultatie te reageren of Tanja van Nes of Paul Huisman te mailen met input voor dit advies.  

Als deze wetswijziging doorgang vindt:

  • Worden gemeenten verplicht om een integraal huisvestingsplan vast te stellen voor vier jaar met een doorkijk van nog 12 jaar en het schoolbestuur wordt verplicht een meerjarenonderhoudsplan vast te stellen.
  • Wordt het begrip renovatie toegevoegd aan de voorzieningen in de huisvesting waar de gemeente voor verantwoordelijk is.
  • Wordt het investeringsverbod in het primair onderwijs opgeheven.
  • Rust de verdere zorg voor een gezond binnenklimaat na nieuwbouw en renovatie van een schoolgebouw bij het schoolbestuur.
     

De eerste drie zaken zijn conform het huisvestingsvoorstel dat de VO-raad samen met de PO-Raad en de VNG in 2016 formuleerde, naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer over de knelpunten in de onderwijswetgeving ten aanzien van de onderwijshuisvesting. In 2018 dienden de sectorraden samen met de VNG een concretiseringsvoorstel in bij OCW. De voorstellen beogen dat door langeretermijn planvorming de kwaliteit van het gebouw voor het geven van goed onderwijs vooropgesteld wordt. Eind 2018 werd het overnemen van dit voorstel als randvoorwaardelijk benoemd voor het verduurzamen van schoolgebouwen in het Klimaatakkoord gebouwde omgeving.

Minister Wiersma voegde het laatste punt aan de wetswijziging toe: een zorgplicht voor een gezond binnenklimaat voor leerlingen, belegd bij het schoolbestuur. In de Memorie van Toelichting wordt geen rekening gehouden met de benodigde bekostiging hiervoor. De huidige bekostiging houdt rekening met het onderhoud van een natuurlijk ventilatiesysteem, niet met mechanische ventilatie en de daaruit voortkomende onderhouds- en exploitatielasten.

Bepaalde zaken zullen nog uitgewerkt worden in een Algemene Maatregel van Bestuur, zoals welke specifieke inhoudseisen gesteld worden aan het integraal huisvestingsplan.

Wiersma bereidt ook een verplichting voor de aanwezigheid van zichtbare CO2-meters in elk onderwijslokaal po/vo voor. Dit wordt geregeld in andere wetgeving, namelijk het Bouwbesluit.