Onderwijs aan Oekraïense leerlingen: wettelijke uitzonderingen mogelijk en nieuwe handreiking beschikbaar

12 juli 2022

Op 5 juli heeft de Eerste Kamer - na de Tweede Kamer eerder - ingestemd met de wet ‘tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden’. Deze wet is ingediend om ISK’s en reguliere scholen (po en vo) meer ruimte te geven bij het vervullen van de plotselinge taak om grote groepen leerlingen uit Oekraïne les te geven. Daartoe maakt het wetsvoorstel het mogelijk om als onderdeel van bestaande scholen tijdelijke onderwijsvoorzieningen in te richten waarbinnen een afwijkend onderwijskundig regime kan gelden. Met de instemming van de Eerste Kamer gaat de wet nu in per 14 juli.

Scholen zijn momenteel bezig met het afronden van het huidige schooljaar, maar ook met het inrichten van onderwijs aan Oekraïense leerlingen volgend schooljaar. Deze opdracht is met vele onzekerheden omgeven. In sommige regio’s is het nog zoeken naar huisvesting en naar onderwijspersoneel. Ook het aantal leerlingen in het nieuwe schooljaar is onzeker. Eind juni stonden er ongeveer 6.600 Oekraïense leerlingen ingeschreven in het vo. Hoeveel dit na de zomer zal zijn, is lastig te voorspellen.

Handreiking

In april werd de eerste versie van de handreiking ‘Onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne’ gepubliceerd, waarin ook al werd gecommuniceerd dat enkele afwijkingen mogelijk waren wanneer scholen een tijdelijke onderwijsvoorziening inrichtten. Door de nu aangenomen wet (en de bijbehorende regelgeving) zijn de afwijkingen nu ook juridisch gedekt. Afwijken van de regelgeving is mogelijk op het gebied van onderwijsaanbod en de inzet van personeel in tijdelijke onderwijsvoorzieningen.

Het uitgangspunt is dat scholen wel zo snel mogelijk toewerken naar een situatie die binnen de wet- en regelgeving valt, en dat zij een (beknopt) inrichtingsplan opstellen voor hun tijdelijke onderwijsvoorziening en deze indienen bij OCW via onderwijsvooroekraine@minocw.nl

Subsidie voor expertisedeling

Een aantal Oekraïense leerlingen komt op reguliere scholen terecht of reguliere scholen richten een tijdelijke onderwijsvoorziening in, specifiek voor Oekraïense leerlingen. Deze scholen hebben niet altijd standaard de expertise in huis om een nieuwkomer les te geven. Deze expertise kan worden verkregen via expertisedeling vanuit de ISK’s. Hierbij kan het gaan om kennisdeling als: hoe zet ik een lesprogramma op, welke materialen gebruik je en hoe stel je een ontwikkelingsplan op? Voor deze extra taak wordt 3 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor scholen die veel ervaring hebben met nieuwkomers, zodat zij deze kennis kunnen delen. Meer informatie hierover is te vinden in de nieuwe versie van de handreiking.

Webinars

OCW heeft twee webinars gegeven die nu ook terug te kijken zijn, zie: