Onderwijs en bedrijfsleven presenteren oplossingsrichtingen voor vergroten kansengelijkheid

19 september 2016

De VO-raad, PO-Raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en werkgeversorganisaties uit het bedrijfsleven hebben een brief naar de bewindslieden van OCW gestuurd, waarin ze aangeven hoe zij - in samenwerking - de kansengelijkheid in het onderwijs willen bevorderen.

De toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs - waar de Onderwijsinspectie en recent ook de OESO op hebben gewezen - is onaanvaardbaar, zo benadrukken de organisaties in hun brief. ‘Dit ondermijnt op termijn de maatschappelijke stabiliteit en beperkt de verdere ontwikkeling van onze (kennis)economie.’ De partijen willen hun verantwoordelijkheid nemen om de kansengelijkheid te bevorderen. Hierbij dient zowel op centraal, regionaal als lokaal niveau nauw met elkaar en de overheid te worden samengewerkt, zo schrijven ze.

Oplossingsrichtingen

In hun brief geven de partijen aan welke oplossingsrichtingen zij zien om meer kansengelijkheid te realiseren: 

  • Het onderwijs wil verder investeren in het begeleiden van leerlingen bij het ontdekken van hun talenten en interesses en het maken van weloverwogen keuzes voor een vervolgopleiding en beroep. Onder andere via het versterken van LOB en het creëren van meer mogelijkheden voor leerlingen om kennis te maken met de arbeidsmarkt. 
  • Er dient een betere balans te komen tussen enerzijds doelmatig werken (snelle doorstroom etc.) en anderzijds investeringen in maatschappelijk rendement. Scholen moeten leerlingen meer ruimte gunnen om hun talenten in een passend tempo te ontwikkelen.
  • Er dient een aangepaste methodiek te komen, waarin scholen niet alleen worden beoordeeld op de cognitieve prestaties van hun leerlingen, maar ook op hun opdracht de ontwikkelingskansen van jongeren centraal te stellen (bv: doorstroom stimuleren). Hierbij past een herbezinning op de wet- en regelgeving gericht op toelatings- en plaatsingsbeleid, inspectie-indicatoren en bekostigingsvoorwaarden.
  • Het onderwijs wil inzetten op meer samenwerking tussen de verschillende sectoren, waarbij de focus gericht is op doorstroom in plaats van selectie. Leerlingen moeten reële kansen ervaren om (tussentijds) door te stromen naar een beter passend onderwijsniveau. De partijen pleiten ervoor scholen op korte termijn ruimte te geven voor experimenten met meer regelruimte, om hier ervaring mee op te doen.
  • De partijen willen inzetten op meer bewustwording bij professionals van (on)bewuste vooroordelen die zij hebben over leerlingen, die van invloed kunnen zijn bij bijvoorbeeld het schooladvies of toelating tot een stage. Ze willen onderzoek doen naar mechanismen om vooroordelen te elimineren, en vervolgens zoeken naar manieren om bij de advisering meer recht te doen aan de talenten van leerlingen, ongeacht hun achtergrond.
  • (Jong)volwassenen die initieel een opleiding niet hebben afgemaakt of een opleiding hebben gekozen met een beperkt (arbeidsmarkt)perspectief, moeten volgens de partijen actief ondersteund worden om te blijven leren en onbelemmerd toegang houden tot formeel onderwijs.
     

De partijen geven aan graag nader over deze oplossingsrichtingen in gesprek te gaan met het ministerie van OCW.

Download de brief over gelijke kansen in het onderwijs die de VO-raad, PO-Raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, LTO-Nederland en MKB-Nederland op 19 september 2016 naar de bewindslieden van OCW stuurden. 
 
Zie daarnaast de 'Ideeenkaart Kansengelijkheid in het onderwijs' die de VO-raad begin september publiceerde. Op deze kaart staan (individuele en gezamenlijke) acties die scholen kunnen nemen om de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen.