Onderwijs en ouders samen in actie tegen kindermishandeling

16 november 2016

Onderwijs, kinderopvang en ouderorganisaties gaan samenwerken ter verbetering van de signalering en aanpak van kindermishandeling. Zij verenigen zich daartoe in de ‘Beweging tegen Kindermishandeling’. Deze beweging is op woensdag 16 november van start gegaan en neemt het stokje over van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, die eind dit jaar stopt.

In Nederland worden jaarlijks zo’n 119.000 kinderen thuis mishandeld of verwaarloosd. Gemiddeld heeft in iedere schoolklas één kind hiermee te maken. Ondanks inspanningen van alle betrokken instanties, blijkt het lastig om dit aantal terug te dringen. Signalen van kindermishandeling worden lang niet altijd herkend. Ook het overgaan tot actie bij een vermoeden van kindermishandeling kan beter, vindt de beweging.

De beweging wil samen met alle betrokken partijen – waaronder gemeenten en jeugdhulp - verder werken aan het terugdringen van kindermishandeling. De beweging zal hiertoe onder meer in gesprek gaan over mogelijke weerstanden en belemmeringen bij de aanpak van kindermishandeling, en de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verder onder de aandacht brengen. Alle scholen zijn sinds juli 2013 verplicht deze code te gebruiken bij vermoedens van kindermishandeling. In de meldcode staat beschreven wie binnen de organisatie wanneer, wat, op welke wijze doet, een protocol en stappenplan ineen dus.

De Tweede Kamer wil daarnaast professionals verplichten om ernstige vormen van kindermishandeling te melden. De Kamer hoopt op die manier kinderen die worden mishandeld sneller in beeld te krijgen bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

De nieuwe Beweging tegen Kindermishandeling bestaat uit de PO-Raad, VO-raad, AVS, Bracheorganisatie Kinderopvang, BOinK, Ouders & Onderwijs, Sociaal Werk Nederland en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Het startschot van de beweging werd op 16 november gegeven op basisschool de Dreef in Utrecht.

Koplopersgroep van schoolbestuurders

Een aantal bestuurders uit het onderwijs zet zich al geruime tijd in om de aanpak van kindermishandeling binnen het onderwijs te versterken in een zogenoemde 'koplopersgroep'. Deze groep is gestart op initiatief van de Taskforce, en zal zijn taken voortzetten onder de nieuwe Beweging tegen Kindermishandeling. De koplopers bespreken samen de knelpunten in de huidige aanpak en formuleren acties om deze te verhelpen. Ook zetten ze het thema regelmatig op de agenda van de po- en vo-sector en delen ze goede voorbeelden. Op dit moment is het vo nog ondervertegenwoordigd binnen de koplopersgroep. De VO-raad roept bestuurders die interesse hebben in deelname op om zich te melden bij jessicatissink@vo-raad.nl.

Week tegen Kindermishandeling

Als laatste activiteit organiseert de Taskforce deze week (van 14 t/m 20 november) de Week tegen Kindermishandeling. Onder het motto #ikkijknietweg vraagt de Taskforce in deze week extra aandacht voor dit probleem en wordt iedereen opgeroepen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Als school kunt u nog aansluiten bij de campagne-activiteiten van de Taskforce en/of eigen activiteiten organiseren.

Bij de start van de Week tegen Kindermishandeling op 14 november jl. presenteerde de Taskforce haar eindadvies 'Ik kijk niet weg', waarin wordt gepleit voor een Nationaal Programma Kindermishandeling.