Onderwijs en uitgeverijen maken afspraken over beschermen leerlinggegevens

25 mei 2015

Digitale leermiddelen en ondersteunende digitale systemen zijn in het onderwijs niet meer weg te denken. Bij het gebruik daarvan moet de privacy van leerlingen goed geborgd zijn. De VO-raad, PO-Raad en aanbieders van dit type diensten en producten hebben een convenant privacy opgesteld waarin zij samen afspraken maken over hoe zij veilig met leerlinggegevens zullen omgaan. Dit convenant is nu beschikbaar.

In het convenant privacy is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald naar de onderwijspraktijk. Met het bijbehorende Model Bewerkersovereenkomst kunnen scholen en de VO-raad en PO-Raad goede afspraken maken met uitgevers als ze bijvoorbeeld nieuw digitaal leermateriaal van een uitgever willen kopen. Dit model is opgesteld met hulp van in privacy gespecialiseerde juristen.

Het convenant staat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad op 4 juni. De leden van de PO-Raad stemmen op 11 juni over het convenant.

Verantwoordelijkheden

Bij de afspraken staat voorop dat de school de regie heeft. De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie naar ouders. Hierbij hoort ook het maken van goede afspraken met leveranciers.

Een school staat hier niet alleen in. De partijen bij het convenant hebben een gemeenschappelijke en gedeelde zorg om de school in staat te stellen deze verantwoordelijkheid waar te maken. De PO-Raad en VO-raad ondersteunen hun leden daarbij. 

De VO-raad werkt momenteel samen met Kennisnet nog aan een aantal handreikingen voor scholen om het thema privacy te bespreken (binnen de school, met ouders etc.) en aan voorbeeldreglementen op het gebied van privacy voor scholen. Zodra deze beschikbaar komen, wordt u hierover geinformeerd.  

Administratiesystemen

Het convenant privacy dat nu is opgesteld, heeft betrekking op digitale leermiddelen en bijbehorende systemen. De betrokken partijen werken ook aan een soortgelijk convenant voor schooladministratiesystemen.

Bij het opstellen van de convenanten worden ook ouders en het ministerie van OCW nauw betrokken.

Meer informatie

Voor meer informatie en bij vragen kunt u de veelgestelde vragen en antwoorden ‘Convenant privacy’ (pdf) raadplegen. Voor vragen of opmerkingen kunt u daarnaast mailen naar Peter Lucas, beleidsadviseur VO-raad via: peterlucas@vo-raad.nl.