Onderwijsbekostiging ontzien: extra geld om bijgestelde leerlingprognose te dekken

28 april 2020

Een bijgestelde leerlingprognose leidt ertoe dat naar schatting structureel 510 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de gehele onderwijssector, waarvan 49,1 miljoen voor het vo is bestemd. Het kabinet dekt hiervan 450 miljoen, OCW moet 60 miljoen zelf opvangen. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota, die eind vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd, ongeveer een maand vroeger dan gebruikelijk. Hieruit wordt ook duidelijk dat de loon- en prijsbijstelling worden toegekend; dit is belangrijk voor de bekostiging en daarmee de financiering van de cao.

De VO-raad waardeert het dat het kabinet de bekostiging ontziet door de financiële tegenvaller - die zou ontstaan met de hogere leerlingenaantallen dan oorspronkelijk geraamd - te dekken uit de algemene middelen. In deze crisistijden is het extra belangrijk dat scholen ook financieel voldoende armslag houden.

De bijgestelde leerling- en studentenraming, waarbij overigens nog steeds sprake is van krimp in het vo, komt vooral door de nieuwe bevolkingsprognose. Daarin zit voor het eerst de aanname dat het migratiesaldo hoger blijft, waar eerst werd uitgegaan van een tijdelijke piek. De hogere migratie vertaalt zich ook in meer leerlingen en studenten in het Nederlandse onderwijs.

Loon- en prijsbijstelling toegekend

Heel belangrijk voor de bekostiging - waaronder de net afgesloten cao - is dat zowel de loon- als de prijsbijstelling wordt toegekend. Het precieze percentage is nog niet bekend, maar de loonbijstelling zal ruim 3% bedragen; dat valt op te maken uit de toegekende bedragen. Het percentage prijsbijstelling is nog niet bekend.

Extra geld voor aanpak lerarentekort

Voor de aanpak van het lerarentekort wordt in 2020 29 miljoen euro en structureel 32 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het ministerie van OCW moet nog uitwerken wat het precies met dit bedrag wil doen.