Onderwijsprofessionals willen meer kennis over verbeteren toegankelijkheid ho

30 maart 2022

In het voortgezet onderwijs is er behoefte aan meer kennis over welke vaardigheden en kennis leerlingen nodig hebben voor een soepele overstap naar het hoger onderwijs. Ook willen onderwijsprofessionals meer inzicht krijgen in selectieprocedures en toelatingseisen voor het ho, en ontbreekt kennis over de kwaliteit van deze procedures. Dat blijkt uit een behoeftepeiling van het Kohnstamm Instituut in opdracht van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO) die op 29 maart is gepubliceerd.

In het onderzoek stond de vraag centraal welke kennis professionals uit de verschillende onderwijsvelden nodig hebben om vanuit hun positie te kunnen bijdragen aan een betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De onderzoekers keken daarbij of er sprake is van een tekort aan kennis, te weinig vindbare of te versnipperde kennis, of te weinig toepasbare kennis.

De behoeftepeiling richtte zich op vijf thema’s: 

  • de aansluiting tussen de onderwijssectoren;
  • facilitering van de studievoortgang;
  • toelating en selectie voor het hoger onderwijs;
  • de introductie en de eerste 100 dagen in het hoger onderwijs;
  • facilitering van een succesvolle afronding van de opleiding. 


Hierbij bleek de voornaamste kennisbehoefte te liggen bij de eerste twee punten. In het vo en mbo zijn er vooral vragen over de aansluiting met het hoger onderwijs; welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen bijvoorbeeld nodig om soepel over te kunnen stappen? Daaraan gerelateerd is er behoefte aan kennis over de kwaliteit van studiekeuzevoorlichting en de mate waarin deze informatie de juiste doelgroepen bereikt. 

Uit de inventarisatie blijkt ook dat er in het onderwijsveld veel behoefte is aan inzicht in selectieprocedures en toelatingseisen, en aan kennis over de kwaliteit van deze procedures. 


Op basis van de inzichten uit het onderzoek wil de ETHO gerichte activiteiten inzetten voor het ontwikkelen, bundelen, ontsluiten en toepasbaar maken van kennis op het vlak van de toegankelijkheid van het ho. Doel is betrokken partijen zo te inspireren en ondersteunen bij hun inzet om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs daadwerkelijk verder te verbeteren.  

De VO-raad is blij met deze vervolgstappen die gezet gaan worden. Zeker als het gaat om benodigde vaardigheden bij leerlingen voor een goede overstap naar het ho, is het goed als - in de praktijk toepasbare - kennis ontwikkeld en ontsloten wordt voor scholen. In het bredere gesprek rond selectie voor het vervolgonderwijs zullen wij actief aansluiten om de stem van het vo goed te laten meenemen.