Onderwijsraad adviseert co-creatie voor duurzame innovatie

18 november 2019

Rondom het onderwijs bestaat een ‘schil’ van dienstverleners die op allerlei manieren het onderwijs ondersteunen. Deze educatieve dienstverlening en de verhouding tussen dienstverlening, overheid en onderwijspraktijk zijn in beweging. De Onderwijsraad constateert in een op 18 november 2019 gepresenteerd rapport dat vraag en aanbod lang niet altijd optimaal op elkaar is afgestemd. De raad adviseert co-creatie als middel voor duurzame onderwijskwaliteit en onderwijsinnovatie.

Het doel van de co-creatie, zoals de Onderwijsraad dat voor ogen heeft, is om het eigenaarschap van scholen te vergroten en daarmee de relevantie van het ondersteuningsaanbod en de duurzaamheid van innovatie.

De raad ziet het als taak van de overheid om co-creatie te bevorderen en geeft ook een aantal adviezen om deze co-creatie te doen slagen. Belangrijk advies is te streven naar een gelijkwaardige inbreng van alle stakeholders om gedeeld eigenaarschap te bewerkstelligen. Daarnaast beveelt hij aan om in te zetten op verbindingen (mensen, netwerken of organisaties) die vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Onderwijs in een lastig parket

De VO-raad sluit aan bij het advies van de Onderwijsraad. Het onderwijs zit op dit moment in een lastig parket: het lerarentekort wringt, er is een algeheel tekort aan ruimte en tijd. In dat licht bezien is het niet eenvoudig om met de opgaven uit de adviezen aan de slag te gaan. Tegelijkertijd zijn het juist de oplossingen uit de adviezen die op middellange termijn het onderwijs gaan helpen.

Het advies om in te zetten op verbindingen sluit ook aan bij de activiteiten van de VO-raad. In het binnenkort te publiceren advies van de Landelijke Werkgroep Kennisinfrastructuur, waaraan de VO-raad samen met de PO-Raad, MBO Raad, Vereniging Hogeschool en VSNU meewerkt, ligt de nadruk op dezelfde elementen van co-creatie: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid van partners, eigenaarschap. Deze adviezen versterken elkaar, al hebben ze een ander uitgangspunt.