Onderwijsraad adviseert kabinet over ondervangen gevolgen coronacrisis voor het onderwijs

16 april 2020

De Onderwijsraad heeft een aantal adviezen uitgebracht aan het kabinet over hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het funderend onderwijs kunnen worden ondervangen. De focus dient hierbij volgens de raad voor nu te liggen op de opvang van leerlingen in onveilige situaties, de voorbereiding op de herstart van scholen en het inlopen van achterstanden, en het delen van informatie en ervaringen via een centraal informatie- en ondersteuningspunt.

De Onderwijsraad onderstreept hierbij dat het belangrijk is om in het oog te houden wat acuut nodig is en wat later kan en om realistische verwachtingen van scholen te hebben.

In totaal heeft de Onderwijsraad tien aanbevelingen gedaan, die u hieronder kunt lezen.

Opvang van kinderen en jongeren in instabiele of onveilige thuissituatie
 1. Verschaf snel duidelijkheid over de ruimte voor scholen om kinderen en jongeren in instabiele of onveilige thuissituaties op te vangen.
   
 2. Zorg ervoor dat iedereen weet dat zij onder dezelfde uitzondering vallen als kinderen van ouders met een cruciaal beroep.
   
 3. Spreek gemeenten en schoolbesturen stevig aan als ze achterblijven in acties om ieder kind in beeld te krijgen, te bereiken en zo nodig veilige opvang te bieden.
   
 4. Borg en versterk de inzet voor deze kinderen en jongeren als scholen ook na de meivakantie dicht blijven; onder andere door programma’s met een rijk en breed aanbod.
   
 5. Trek mensen van buiten het onderwijs en de kinderopvang aan die kunnen bijspringen om de opvangfunctie in stand te houden.
Voorbereiding op de periode dat leerlingen weer naar school gaan
 1. Spoor schoolbesturen en scholen aan zich voor te bereiden op de periode waarin leerlingen weer naar school gaan en ondersteun hen hierbij (praktisch en financieel). Bijvoorbeeld door handvatten aan te bieden voor het herstarten van scholen en het opzetten van lesprogramma's voor het inhalen van lesstof. En door nieuw overheidsbeleid tijdig te delen, zodat scholen en besturen de tijd hebben zich daarop voor te bereiden.

  De Onderwijsraad pleit er ook voor professionals de kans en ruimte te geven om te organiseren wat nodig is. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met 'learning loss' en de psychische impact van de crisis? En wat te doen met leerlingen die nu op een ongebruikelijke manier gaan instromen in andere leerjaren en vervolgonderwijs?
   
 2. Overweeg anders om te gaan met de zomervakantie in het geval scholen ook na de meivakantie dicht blijven. Deze zou bijvoorbeeld naar voren kunnen worden gehaald of kunnen worden ingekort.
   
 3. Zorg voor een ‘intelligent opening-up’. Leer hierbij van anderen.
Delen van informatie, ervaringen en goede praktijken
 1. Bouw de huidige initiatieven tot kennis- en ervaringsdelen (vanuit onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk) uit tot één centraal informatie- en ondersteuningsknooppunt.
   
 2. Verbind aan dit knooppunt een helpdesk met de mogelijkheid van maatwerkondersteuning voor scholen. Het loket van lesopafstand.nl kan daarvoor worden uitgebouwd.

VO-raad: advies heeft juiste toon 

De VO-raad vindt dit advies van de Onderwijsraad een interessant advies met de juiste toon: luister naar het onderwijsveld, biedt waar mogelijk duidelijkheid, handel bedachtzaam en voer regie. Daarbij is het van belang te redenen vanuit wat leerlingen nodig hebben, zoals de Onderwijsraad doet, en moet ook goed gekeken worden wat haalbaar is voor de professionals die in de scholen werken.

De Onderwijsraad worstelt met dezelfde onzekerheden als de hele samenleving. Veel hangt af van hoelang de lockdown en de sluiting van de scholen duren. Terecht vraagt de raad aandacht voor de achterstand die leerlingen oplopen. De suggesties om de zomervakantie in te korten of naar voren te halen moeten meegenomen worden in de integrale afweging van het pakket van maatregelen voor het onderwijs in dit schooljaar: wat kan er en wat is mogelijk?

Vervolgadvies in juni

In juni komt de Onderwijsraad met een advies over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs op de langere termijn, met name in het nieuwe schooljaar. In dat advies komen ook andere onderwijssectoren aan bod.