Onderwijsraad: heb oog voor onderwijs(opbrengsten) in brede welvaartsaanpak

29 januari 2024

De opbrengsten van het onderwijs wegen onvoldoende mee in de besluitvorming over onderwijs in de rijksbegroting. Dat concludeert de Onderwijsraad in een op eigen initiatief gegeven advies aan de politiek en beleidsmakers. De Onderwijsraad roept op onderwijs als investering te zien en niet louter als kostenpost te behandelen.

De Onderwijsraad anticipeert met zijn advies op de indicatoren voor brede welvaart die het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving op dit moment ontwikkelen. Om te kunnen komen tot goed onderbouwde besluitvorming over onderwijs in de rijksbegroting, beveelt de raad aan om de huidige brede-welvaartsaanpak en bijbehorende indicatoren verder te ontwikkelen op basis van inzichten over de opbrengsten van onderwijs uit de wetenschap en de praktijk.

Maar lang niet alles van waarde laat zich vangen in cijfers. Onderwijs is een investering in het verdienvermogen van individu en samenleving, heeft brede opbrengsten en is een kwestie van beschaving, zo redeneert de raad. Goed onderbouwde besluitvorming over de uitgaven aan onderwijs in de rijksbegroting vergt daarnaast een langetermijnvisie op onderwijs, consistent beleid en adequate wet- en regelgeving.

infographic