Onderwijsraad maakt thema’s adviezen 2022 bekend

09 september 2021

De Onderwijsraad - het onafhankelijke adviesorgaan voor regering en parlement op het gebied van onderwijs - heeft haar werkprogramma voor 2022 gepubliceerd. Volgend jaar brengt de Onderwijsraad adviezen uit over:
  • Basisvaardigheden: er bestaat al een aantal jaren zorg over de afnemende onderwijsprestaties in taal en rekenen/wiskunde. Wat is er nodig om het niveau van die basisvaardigheden te verhogen?
  • Onderwijsbesturen: een veranderende omgeving, toenemende complexiteit en nieuwe opgaven voor het onderwijs vragen om doordenking van de rol en positie van onderwijsbestuur. Hoe kunnen onderwijsbesturen worden versterkt?
  • De betekenis van ‘Europa’ voor het Nederlandse onderwijs: De Europese Unie speelt op het terrein van onderwijs voornamelijk een beleidsondersteunende en coördinerende rol. Wat zijn de kansen en risico’s van Europa voor het Nederlandse onderwijssysteem en onderwijsbeleid?
     

Gelet op de grote druk waar het onderwijs onder staat - door onder meer de coronacrisis en het leraren- en schoolleiderstekort - kiest de Onderwijsraad hiermee voor een kort werkprogramma in 2022 met twee onderwerpen waar veel aandacht naar uitgaat, en een lange termijnvraagstuk dat ogenschijnlijk achter de horizon ligt.

De raad heeft het werkprogramma 2022 opgesteld op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, leden van het parlement en betrokkenen in het onderwijsveld.