Onderwijsraad publiceert werkprogramma voor 2024-2025

13 september 2023

De Onderwijsraad - een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement - heeft haar werkprogramma 2024-2025 gepubliceerd. De komende twee jaar buigt de raad zich over de volgende vraagstukken:
  • Onderwijs als investering: hoe kan in de besluitvorming rond het totale budget voor onderwijs rekening worden gehouden met de duurzame bijdrage die onderwijs levert aan de ontwikkeling van individu en maatschappij?
  • Lerarenopleidingen: bieden de huidige bekwaamheidseisen voldoende houvast voor initiële lerarenopleidingen en is ook in andere opzichten uniformering van lerarenopleidingen mogelijk en wenselijk?
  • Welzijn en onderwijs: wat is in de structuur en cultuur van het onderwijs nodig om op een pedagogisch verantwoorde en gezonde manier bij te dragen aan de scholing en vorming van kinderen en jongeren?
  • Stand van educatief Caribisch Nederland: hoe kan de overheid de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs op de BES-eilanden borgen?
  • Meertaligheid: hoe kan het onderwijs omgaan met talige diversiteit en meertaligheid?
  • Positie van de beroepsgroep leraren: hoe kan de positie van de beroepsgroep leraren landelijk en op het niveau van scholen, opleidingen en onderwijsinstellingen worden verstevigd?
  • Armoede en onderwijs: welke opgave ligt er voor onderwijsinstellingen in relatie tot armoede en de negatieve effecten hiervan op de ontwikkeling van jongeren?
  • Onderwijshuisvesting: wat is nodig om in de toekomst de kwaliteit van onderwijshuisvesting te borgen?
  • Toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap: op verzoek van de minister buigt de raad zich over een reactie op de toekomstverkenning van OCW over het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de wetenschap.
  • Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en residentiële jeugdhulp: hoe kan het onderwijs aan jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en in residentiële jeugdhulp verbeteren en wat is hiervoor nodig?


Dit werkprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, blikt twee jaar vooruit. Het is tot stand gekomen op basis van gesprekken met de bewindspersonen van OCW, leden van het parlement en betrokkenen in het onderwijsveld.