Onderzoek naar inlopen van (onderwijs)achterstanden in vmbo beroepsgericht onderwijs

08 oktober 2020

De coronacrisis heeft binnen het onderwijs veel impact en kent veel uitdagingen. Daarom onderzoeken Stichting Platforms vmbo (SPV) en de VO-raad of (beroepsgerichte) vmbo-scholen erin slagen hun leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle afronding van het vmbo en de overstap naar het vervolgonderwijs. Hiervoor is uw input nodig.

Onderzoek basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg 

Het onderzoek richt zich op het vmbo in het algemeen en meer in het bijzonder op de beroepsgerichte programma’s. Deze programma’s lenen zich vaak niet voor afstandsonderwijs en zijn met hun profiel- en keuzevakken zo opgebouwd dat 13 weken schoolsluiting al snel betekent dat onderdelen van het programma niet uitgevoerd kunnen/konden worden. 

In het onderzoek vragen we u of u door de leerlingen opgelopen achterstanden dit schooljaar in kunt lopen en of hier extra maatregelen voor nodig zijn. Het gaat om de achterstanden zoals u ze op school ervaart bij uw leerlingen in leerjaar 4 op het moment van invullen van deze enquête (oktober 2020).

Vragenlijst invullen

SPV en de VO-raad roepen twee groepen op de vragenlijst in te vullen:

  • de leidinggevenden van vmbo-docenten;
  • docenten beroepsgericht – werkzaam in vmbo en vso.


U kunt de enquête invullen tot 26 oktober 2020, meedoen duurt ongeveer 15 minuten. Half november volgt de uitkomst van het onderzoek.  


Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie OCW.