Onderzoek Voorziening Vroegtijdig Aanmelden van start

12 mei 2022

Onderzoeksbureaus KBA Nijmegen en ECBO onderzoeken op verzoek van het ministerie van OC&W de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden. In gesprekken met scholen, gemeenten en landelijke partijen wordt onderzocht in hoeverre de VVA hun doelen op het gebied van het monitoren en ondersteunen van de overstap van vo-mbo op dit moment ondersteunt, wat ervoor nodig zou zijn om dit te verbeteren of wat er zou gebeuren als de VVA ongewijzigd blijft.

Onderbouwing voor besluitvorming

Het onderzoek moet de stuurgroep VVA een goede onderbouwing bieden om een keuze te kunnen maken voor het vervolg van de VVA en het ministerie van OCW een deugdelijke onderbouwing bieden voor een mogelijke wetswijziging indien wordt besloten tot uitbreiding van de gegevens die scholen en gemeenten nodig hebben om de overstappende leerlingen te kunnen begeleiden.

Interviews

De onderzoeksbureaus voeren gesprekken met vertegenwoordigers van tien RMC-regio’s die representatief zijn voor heel Nederland. Per regio wordt tenminste gesproken met een vo-school, mbo-instelling, de RMC-centrumgemeente en, indien aanwezig, een regionale projectleider overstap vo-mbo. Daarnaast wordt gesproken met vertegenwoordigers van VO-Raad, MBO-Raad, VNG, Ingrado en OCW. Tenslotte voeren de onderzoekers gesprekken met beheerders van de drie koppelpunten, enkele leveranciers van leerlingadministratiesystemen en met een commerciële aanbieder van een applicatie die de overstap van leerlingen naar het mbo ondersteunt.

Besluitvorming

In juni bespreekt de Stuurgroep de onderzoeksresultaten en zal dan aan het ministerie een advies uitbrengen over de toekomst van de VVA.