Onderzoeksrapport: hoe kunnen we het leesonderwijs versterken?

03 februari 2022

Hoe kunnen we het leesonderwijs versterken en zo de leesvaardigheid van leerlingen in het funderend onderwijs weer op peil brengen? Op 2 februari is een onderzoeksrapport aan de Tweede Kamer gepresenteerd waarin deze vraag centraal stond. Het rapport bevat een overzicht van al beschikbare kennis over effectieve methodes en handvatten voor onderwijsprofessionals en de politiek.

Het onderzoek is op verzoek van de Tweede Kamer uitgevoerd door de Universiteit Leiden. Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met experts en klankbordgroepen - bestaande uit leraren en leerlingen -, is in kaart gebracht wat oorzaken zijn van de dalende leesvaardigheid in het funderend onderwijs en hoe dit weer op peil kan worden gebracht. Hierbij is onder meer gekeken welke kennis  over goed leesonderwijs en voorbeelden van bewezen effectieve methodes al bestaan. Deze beschikbare kennis wordt in het onderzoek beschreven. 

Geconcludeerd wordt dat er al met al veel bekend is over wat er nodig is om leerlingen met goed begrip te leren lezen. Maar deze kennis komt slechts mondjesmaat en weinig systematisch in het onderwijs terecht. De onderzoekers benadrukken dat het nu vooral zaak is dat de bestaande kennis zijn weg vindt naar het klaslokaal. De onderzoekers doen daarvoor suggesties in het rapport, zoals het advies aan schoolleiders om een schoolbrede visie rond leesonderwijs te ontwikkelen en te delen met leraren en om de samenwerking tussen leraren te faciliteren in het ontwikkelen van leesprogramma’s.

Het rapport bevestigt een aantal elementen in het visiestuk dat de Kennistafel Effectief Leesonderwijs, geïnitieerd door PO-raad, VO-raad en NRO, eerder publiceerde. De Kennistafel zet zich in om bestaande kennis te verzamelen en verspreiden en ondersteunt veranderingsprocessen binnen scholen en lerarenopleidingen.