Ongeoorloofd verzuim doorgeven

11 juni 2020

Nu de scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer volledig zijn gestart en leerlingen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs weer zoveel als mogelijk naar school gaan, willen de PO-Raad en VO-raad benadrukken dat het belangrijk is om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO.

Aan alle scholen wordt verzocht om ongeoorloofd verzuim door te geven. Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt (dus ook als scholen maar deels open zijn) geldt de wettelijke verplichting om dit te doen.

Momenteel speelt hierbij mee dat op een aantal scholen na de heropening nog leerlingen gemist worden in de klas. Soms is dit verzuim geoorloofd, bijvoorbeeld als leerlingen of familieleden tot de risicogroep voor het coronavirus behoren, maar soms zijn er ook andere – ongeoorloofde – redenen. Doel is om al deze kinderen die nu niet op school komen in beeld te hebben. Hierbij zal in elk geval tot de zomervakantie niet handhavend worden opgetreden, maar leraren en schoolleiders kunnen aan de hand van dit overzicht dan wel – eventueel in samenwerking met de leerplichtambtenaar – nader het gesprek aangaan met de ouders om te onderzoeken wat de reden is voor het verzuim. En er kan gezamenlijk worden gekeken hoe de terugkeer naar school gestimuleerd kan worden.

Specifiek is het belangrijk om hierbij ook aandacht te hebben voor de kinderen die vóór corona al minder aanwezig waren of zelfs helemaal afwezig waren, en om in deze met het samenwerkingsverband te kijken naar de beste aanpak om deze kinderen weer terug op school te krijgen.

16 uur in 4 weken ongeoorloofd afwezig
Scholen dienen een melding door te geven als een leerling meer dan 16 uur in 4 weken ongeoorloofd afwezig is. Hiervoor kan de verzuimsoort ’16 uur in 4 weken’ worden gebruikt.

Eerder melden mag ook
Als er nog geen sprake is van 16 uur afwezigheid, maar er wel zorgen zijn over een leerling, kan een school ook al eerder een melding ‘overig verzuim’ doorgeven. Samen met de leerplichtambtenaar kan vervolgens worden bepaald wat het beste is om het weer naar school gaan te stimuleren. Scholen maken dan alsnog een melding als er 16 uur in 4 weken is verzuimd.


Tips om te stimuleren dat kinderen weer op school komen

Op de nieuwe website ' Weer aanwezig op school' vinden schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren informatie en tips die kunnen helpen te stimuleren dat zoveel mogelijk leerlingen weer naar school gaan. Weeraanwezigopschool.nl is een initiatief van de partnerorganisaties van de thuiszitterstafel in samenwerking met Kennisnet en het ministerie van OCW.