Ook Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’

21 mei 2024

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer - op 21 mei - ingestemd met het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs’. Deze wet regelt het hoorrecht van leerlingen over het ontwikkelingsperspectief, de inrichting van ouder- en jeugdsteunpunten en de opname van het ondersteuningsaanbod van de school in de schoolgids.

Wat verandert er met het wetsvoorstel? 

Met het wetsvoorstel worden de drie onderstaande punten geregeld:   

  • Scholen dienen hoorrecht te organiseren voor leerlingen over het ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP worden onder andere de leerdoelen en de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om deze doelen te bereiken, beschreven. Via het hoorrecht kan de leerling meepraten over deze ondersteuning. Het schoolbestuur dient ook de beslissing over het ontwikkelingsperspectief aan de leerling te motiveren en toe te lichten hoe de mening van de leerling is meegenomen in de besluitvorming.
  • De basis- en extra ondersteuning die de school biedt, moet voortaan in de schoolgids worden opgenomen. Hiermee komt het schoolondersteuningsprofiel (SOP) als apart document te vervallen.
  • Het samenwerkingsverband krijg als wettelijke taak om een ouder- en jeugdsteunpunt in te richten, dat ouders en leerlingen informeert, ondersteunt en begeleidt bij de vormgeving van passend onderwijs. De ervaringen van ouders en leerlingen worden gebundeld en het swv wordt hierover geïnformeerd, zodat deze ervaringen een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitsontwikkeling van passend onderwijs.
     

Bij het wetsvoorstel is onder meer een amendement aangenomen dat regelt dat leerlingen daarnaast voorafgaand aan de vaststelling van de schoolgids de gelegenheid moeten krijgen om hun mening te geven over de basisondersteuningsvoorzieningen en het ondersteuningsaanbod van de school. In de schoolgids dient vervolgens te worden beschreven wat de inbreng van de leerlingen is geweest en in hoeverre deze van invloed is geweest bij de vaststelling van de ondersteuning.  

Moties rond ouder- en jeugdsteunpunten

Naast het amendement op het wetsvoorstel is een aantal moties aangenomen. Zo vraagt GroenLinks/PvdA om een afspraak met samenwerkingsverbanden hoe zij de ervaringen van leerlingen en ouders verwerken bij het opzetten, doorontwikkelen en evalueren van ouder- en jeugdsteunpunten. De VVD wil dat in kaart wordt gebracht hoe ouder- en jeugdsteunpunten kunnen samenwerken om de overgang po-vo te vergemakkelijken voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, en afspraken maken met swv'en over het borgen van de onafhankelijkheid van de steunpunten.

Beheersbare belasting 

In 2023 hadden vrijwel alle samenwerkingsverbanden al een ouder- en jeugdsteunpunt ingericht. De VO-raad juicht betrokkenheid van ouders en leerlingen toe, maar gaat wel onderzoeken hoe de extra verantwoording die gevraagd wordt via het amendement en de eerste motie van GroenLinks/PvdA tot beheersbare extra (administratieve) belasting kan leiden.

Wet medezeggenschap 

Dit wetsvoorstel heeft ook gevolgen voor de Wet medezeggenschap op scholen. Deze wijzigingen worden toegelicht op infowms.nl.

Inwerktreding

De wijzigingen van dit wetsvoorstel treden naar verwachting in werking per 1 augustus 2025. 
 

Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs wil scholen en swv’en ondersteuning bieden in de uitvoering van dit wetsvoorstel. Zo helpt de Scan Passend Onderwijs om in kaart te brengen in hoeverre zij nu al leerlingen en ouders betrekken. Rondom het hoorrecht verwijzen we naar de handreiking OPP met bijbehorende FAQ’s. Deze handreiking wordt de komende periode nog aangevuld met een korte animatie (om ouders en docenten van de school te enthousiasmeren en informeren). Ook komen er nog ondersteunende visuals voor docenten en ondersteuningscoördinatoren die o.a. gebruikt kunnen worden in het gesprek met leerlingen en ouders. 

Het SPO heeft afgelopen periode ook een aantal voorbeelden gedeeld van hoe je inrichting kunt geven aan een ouder- en jeugdsteunpunt

De ambitie is om dit ondersteuningsaanbod verder aan te vullen.