Op de RTL-website: aantal kinderen nog niet naar school door corona

02 september 2020

RTL Nieuws besteedde op 31 augustus op zijn website aandacht aan het feit dat in dit nieuwe schooljaar een aantal ouders hun kind(eren) nog thuishoudt, vanwege gezondheidsrisico’s binnen het gezin of angst voor corona. Volgens een recente peiling van Ouders & Onderwijs gaat het om 1 à 2% van de leerlingen in het po en vo. Naar aanleiding hiervan wil de VO-raad de gemaakte afspraken over hoe scholen moeten handelen in deze, nog een keer onder de aandacht brengen.

Nu de scholen weer volledig open zijn, geldt ook de leerplicht weer volledig, onderstreept de VO-raad ook in zijn reactie aan RTL Nieuws. Is een kind een bepaalde tijd niet op school geweest, dan moet de school dat melden bij DUO en wordt de leerplichtambtenaar ingelicht. Deze zal een onderzoek instellen en aan de hand daarvan bepalen welke route wordt ingezet. Bij leerlingen van wie een of meerdere gezinsleden tot de risicogroep behoren, is de verwachting dat dit als terecht geoorloofd verzuim wordt beoordeeld. Belangrijk is dan dat de leerplichtambtenaar, de ouders, de school, het kind en de arts met elkaar in gesprek gaan over hoe een leerling weer zoveel mogelijk terug naar school kan worden geleid. Hierbij kan worden gekeken naar bepaalde aanpassingen, zoals een aparte plek in de klas voor een leerling of de mogelijkheid om later – vlak voor de start van de les – de klas in te komen. Indien nodig dient de school een aangepast onderwijsprogramma (op afstand) aan te bieden. 

Bij ouders met corona-angst, is er vaker sprake van een grijs gebied. Ook dan is het vooral belangrijk om als school - met de leerplicht - het gesprek aan te gaan met ouders en het kind en samen te kijken naar mogelijkheden om toch weer naar school te gaan. 

Tips om te stimuleren dat kinderen weer op school komen

Op de website 'Weer aanwezig op school' vinden schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren informatie en tips die kunnen helpen om ook de leerlingen die nog niet naar school gaan, weer terug op school te krijgen. De site is een initiatief van de partnerorganisaties van de thuiszitterstafel in samenwerking met Kennisnet en het ministerie van OCW.

 

16 uur in 4 weken ongeoorloofd afwezig
Scholen dienen een melding door te geven als een leerling meer dan 16 uur in 4 weken - ongeoorloofd - afwezig is. Hiervoor kan de verzuimsoort ’16 uur in 4 weken’ worden gebruikt.

Eerder melden mag ook
Als er nog geen sprake is van 16 uur afwezigheid, maar er wel zorgen zijn over een leerling, kan een school ook al eerder een melding ‘overig verzuim’ doorgeven. Samen met de leerplichtambtenaar kan vervolgens worden bepaald wat het beste is om het weer naar school gaan te stimuleren. Scholen maken dan alsnog een melding als er 16 uur in 4 weken is verzuimd.